کیفیت بخشی کاربردی مدرسه

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

درباره دوره

دوره ای که پیش روی شماست دوره ای است با عنوان کیفیت بخشی کاربردی مدرسه( Practical School Development) این دوره با ارائه مقدمات و روش های کاربردی تلاش دارد تا ابزاری در اختیار مدیران آموزشی مدارس قرار دهد تا با توجه به جزئیات آموزشی مدرسه کیفیت آموزش مدرسه را ارتقا دهند.

فهرست مطالب
1 -معرفی دوره حرفه ای
2 -درباره دوره
3 -زیرنظام های چهارگانه
4 -محور های سه گانه
5 -برنامه های سه گانه مدرسه
6 -تشریح برنامه های سه گانه
7 -غنی سازی آموزش
8 -معنی کیفیت آموزش
9 -نقطه کیفیت آموزش در مدرسه
10 -دریافت واحد های یادگیری
11 -طرح درس نویسی مبتنی بر واحد یادگیری
12 -رصد و کنترل برنامه
13 -ارزشیابی ادواری از واحد های یادگیری
14 -جمع بندی
آزمون نهایی
15 -پیوست 1 - کیفیت بخشی سیستم آموزش مدرسه با سیستم سنجش و ارزشیابی مرآت
16 -پیوست 1 - سرویس سنجش یادگیری
17 -پیوست 1 - سرویس آزمون هماهنگ
18 -پیوست 1 - سرویس کارپوشه
19 -پیوست 2- دفترچه مسئول پایه
20 -پیوست 3- نمونه تفاهم نامه آموزشی
21 -پیوست 4 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی پایه چهارم
22 -پیوست 4 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی پایه پنجم
23 -پیوست 4 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی پایه ششم
24 -پیوست 4 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی پایه هفتم
25 -پیوست 4 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی پایه هشتم
26 -پیوست 4 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی پایه نهم
27 -پیوست 4 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی دهم ریاضی
28 -پیوست 4 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی دهم تجربی
29 -پیوست 4 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی دهم انسانی
30 -پیوست 4 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی یازدهم ریاضی
31 -پیوست 4 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی یازدهم تجربی
32 -پیوست 4 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی یازدهم انسانی
33 -پیوست 4 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی دوازدهم ریاضی
34 -پیوست 4 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی دوازدهم تجربی
35 -پیوست 4 - واحدهای یادگیری، نقشه مفهومی و اهداف آموزشی دوازدهم انسانی
36 -پیوست 5 - چک ليست فرايند آموزش واحدهای يادگيری پایه چهارم
37 -پیوست 5 - چک ليست فرايند آموزش واحدهای يادگيری پایه پنجم
38 -پیوست 5 - چک ليست فرايند آموزش واحدهای يادگيری پایه ششم
39 -پیوست 5 - چک ليست فرايند آموزش واحدهای يادگيری پایه هفتم
40 -پیوست 5 - چک ليست فرايند آموزش واحدهای يادگيری پایه هشتم
41 -پیوست 5 - چک ليست فرايند آموزش واحدهای يادگيری پایه نهم
42 -پیوست 5 - چک ليست فرايند آموزش واحدهای يادگيری دهم ریاضی
43 -پیوست 5 - چک ليست فرايند آموزش واحدهای يادگيری دهم تجربی
44 -پیوست 5 - چک ليست فرايند آموزش واحدهای يادگيری دهم انسانی
45 -پیوست 5 - چک ليست فرايند آموزش واحدهای يادگيری یازدهم ریاضی
46 -پیوست 5 - چک ليست فرايند آموزش واحدهای يادگيری یازدهم تجربی
47 -پیوست 5 - چک ليست فرايند آموزش واحدهای يادگيری یازدهم انسانی
48 -پیوست 5 - چک ليست فرايند آموزش واحدهای يادگيری دوازدهم ریاضی
49 -پیوست 5 - چک ليست فرايند آموزش واحدهای يادگيری دوازدهم تجربی
50 -پیوست 5 - چک ليست فرايند آموزش واحدهای يادگيری دوازدهم انسانی
دروه های حرفه ای ها (Professionals)

با توجه به علاقه مندی بعضی از فراگیران حرفه ای برای یادگیری موضوعات نو و کاربردی، مدارس یادگیرنده برآن شد تا دوره های ویژه ای را با عنوان دوره های حرفه ای ها با هدف خودآموزی طراحی و اجرا نماید.
این دوره ها با پیوست های غنی و روزآمد و طراحی ویژه تولید شده است و در آخر با یک ارزشیابی حداقلی و تکرار پذیر پایان می پذیرد و بعد از پر کردن فرم اطلاعات گواهینامه حرفه ای، علاوه بر گواهینامه معمولی سامانه، یک گواهینامه دو زبانه به صورت فیزیکی به آدرس فراگیر ارسال می گردد.

نمونه گواهینامه:

تغذیه سالم و سلامت دانش آموزان
کیفیت بخشی کاربردی مدرسه
960003060
30 ساعت
130000 تومان
شبکه های اجتماعی

برای استفاده از آموزش‌های زنده و تجربیات آموزشی رایگان در صفحات مدارس یادگیرنده در شبکه های مجازی عضو شوید.

مدرس دوره

محرم نقی زاده

پروفایل
مخاطبین دوره
 
ویژگی های دوره
 
دوره های مرتبط
دوره اختصاصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1000
دوره اختصاصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
دوره عمومی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1001
دوره عمومی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
دوره تخصصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی
1002
دوره تخصصی آماده سازی داوطلبان آزمون استخدامی