حسین قاسم پور

حسین قاسم پور مقدم 
دکترای برنامه ریزی درسی        
    زمینه های مورد علاقه :
1 – تعلیم و تربیت در اسلام ، ایران و جهان  
2- برنامه ریزی درسی آموزش زبان و ادبیات فارسی
3-  مطالعه و تحقیق دربرنامه ها وکتاب های درسی ایران وکشورها ی دیگر
4 - مطالعه تطبیقی برنامه ریزی درسی درکشورهای مختلف جهان 
5- برنامه ریزی درسی آموزش زبان اول ودوم درکشورهای مختلف 
 تحصیلات :
1- اخذ مدرك كارشناسی علوم تربیتی (آموزش ابتدایی )در سال 1371 از دانشگاه آزاد تبریزبا معدل 55/17.
2- اخذ مدرك كارشناسی زبان و ادبیات فارسی در سال 1372 از دانشگاه علامه طباطبایی بامعدل 30/17.
3- اخذ مدرك كارشناسی ارشد علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی ) در سال  1374 از دانشگاه آزاد تهران با معدل 38/17.
4- اخذ مدرك دكتری علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی ) در سال 1382 ازواحد علوم و تحقیقات تهران بامعدل 20/17.
  تجارب آموزشی :
      1- تدریس زبان و ادبیات فارسی در مقطع ابتدایی ، راهنمائی و متوسطه از سال1365 تا کنون
      2 -  برنامه ریزی درسی کتاب های درسی زبان و ادبیات فارسی اول دبستان تا پیش دانشگاهی از سال 1373 تاكنون 
      3- تدریس در دوره‌های تربیت مدرس کشوری زبان وادبیات فارسی از سال 1373 تاكنون 
     4- تدریس دردوره های آموزش معلمان کشوری زبان و ادبیات فارسی ازسال 1376تا کنون
      5 - تدریس در مراكز آموزش عالی و دانشگاه از سال 1375 تاكنون(علوم تربیتی)
     6- تدریس دردوره های کارشناسی ارشد پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب از سال 1386 تا کنون 
      7- تدریس در گارگاه های آموزش زبان فارسی کشوری از سال 1373 تا کنون
      8- تدریس در گارگاه های آموزش زبان فارسی آیسسکو ، مالزی ، افغانستان و تاجیکستان از 1380 تا کنون 
تجارب علمی و پژوهشی :
الف ) مشارکت در تألیف کتاب های درسی جمهوری اسلامی ایران : 
1-فارسی اول دبستان (بخوانیم وبنویسیم)، دفتربرنامه ریزی وتالیف كتب درسی، از1380 تا کنون 
2- فارسی دوم دبستان (بخوانیم وبنویسیم)،دفتربرنامه ریزی وتالیف كتب درسی، از1381 تا کنون.
3- فارسی سوم دبستان (بخوانیم وبنویسیم)،دفتربرنامه ریزی وتالیف كتب درسی،از1382 نا کنون.
4-فارسی چهارم دبستان(بخوانیم وبنویسیم)،د فتربرنامه ریزی وتالیف كتب درسی،از1383تا کنون.
5- فارسی پنجم دبستان (بخوانیم وبنویسیم)،دفتربرنامه ریزی وتالیف كتب درسی،از1384 نا کنون.
6-كتاب معلم فارسی اول دبستان،دفتربرنامه ریزی وتالیف كتب درسی،از 1380 نا کنون.
7- كتاب معلم فارسی دوم دبستان ، دفتربرنامه ریزی وتالیف كتب درسی ، از 1381 نا کنون.
8- كتاب معلم فارسی سوم دبستان ،دفتربرنامه ریزی وتالیف كتب درسی ، از1382 نا کنون.
9- كتاب معلم فارسی چهارم دبستان ،دفتربرنامه ریزی وتالیف كتب درسی ، از1383 نا کنون.
10- كتاب معلم فارسی پنجم دبستان ، دفتربرنامه ریزی وتالیف كتب درسی ، از1384 نا کنون.
11- كتاب معلم فارسی اول راهنمایی ، دفتربرنامه ریزی وتالیف كتب درسی ، از 1374 نا 1386 .
12- كتاب معلم فارسی دوم راهنمایی ، دفتربرنامه ریزی وتالیف كتب درسی، از1375 نا 1387 .
13-كتاب معلم زبان فارسی دوم متوسطه، دفتربرنامه ریزی وتالیف كتب درسی ، از 1379 نا کنون.
14-کتاب زبان فارسی اول متوسطه ، دفتربرنامه ریزی وتالیف كتب درسی ، از1376 نا کنون .
15- کتاب زبان فارسی دوم متوسطه ، دفتربرنامه ریزی وتالیف كتب درسی ،از1377 نا کنون.
16-کتاب زبان فارسی سوم متوسطه(عمومی)،دفتربرنامه ریزی وتالیف كتب درسی،از1378 نا کنون.
17- کتاب زبان فارسی سوم متوسطه(انسانی)، دفتربرنامه ریزی وتالیف كتب درسی، از1378 نا کنون.
18- کتاب  ادبیات فارسی اول متوسطه ، دفتربرنامه ریزی وتالیف كتب درسی ، از1376  نا کنون.
19- کتاب  ادبیات فارسی دوم متوسطه ، دفتربرنامه ریزی وتالیف كتب درسی ، از1377 نا کنون.
20- کتاب ادبیات فارسی سوم متوسطه(عمومی)،دفتربرنامه ریزی وتالیف كتب درسی ، از1378 نا کنون.
21- کتاب ادبیات فارسی سوم متوسطه(انسانی) ، دفتربرنامه ریزی وتالیف كتب درسی، از1378 نا کنون. 
22- کتاب  خودآموزادبیات فارسی دوم متوسطه ، آموزش ازراه دور ،از1384 نا کنون .
23-کتاب خودآموز ادبیات فارسی (2)پیش دانشگاهی رشته انسانی ، آموزش ازراه دور، از1384 نا کنون.
24- كتاب فارسی اول راهنمایی ، دفتربرنامه ریزی وتالیف كتب درسی ،از 1385 نا کنون .
25- كتاب فارسی اول ،دفتربرنامه ریزی وتالیف كتب درسی نهضت سواد آموزی،از 1385 نا کنون 
26- كتاب فارسی دوم راهنمایی ، دفتربرنامه ریزی وتالیف كتب درسی ، از1387 نا کنون.
27- كتاب معلم فارسی اول راهنمایی ، دفتربرنامه ریزی وتالیف كتب درسی، از1387 نا کنون.
28- كتاب فارسی سوم راهنمایی ، دفتربرنامه ریزی وتالیف كتب درسی ، از1388 نا کنون.
29- كتاب معلم فارسی دوم راهنمایی ، دفتربرنامه ریزی وتالیف كتب درسی، از1388 نا کنون.
30- کتاب آموزش نشانه ها برای آموزش قران در دوره پیش دبستانی ایران ، مکتب القران ، قم ، 1384تا کنون.
31- كتاب بخوانیم و بنویسیم دوره راهنمایی ویژه دانش آموزان با توانایی های ویژه ، سازمان آموزش و پرورش استثنایی كشور، 1386 تا كنون.
32- كتاب معلم ادبیات فارسی راهنمایی ، سازمان آموزش و پرورش استثنایی كشور، 1389 .
33- كتاب معلم ادبیات فارسی متوسطه، سازمان آموزش و پرورش استثنایی كشور، 1389 .
34- كتاب ادبیات فارسی متوسطه ، سازمان آموزش و پرورش استثنایی كشور، 1387 تا كنون.
ب) تالیف كتاب های دانشگاهی:
1- درقلمروآموزش زبان وادب فارسی ،مجموعه مقالات نخستین مجمع علمی آموزش زبان وادب فارسی ،شیراز،1376.
2-درقلمروآموزش زبان وادب فارسی ،مجموعه مقالات دومین مجمع علمی آموزش زبان وادب فارسی ،تبریز،1377.
3-درقلمروآموزش زبان وادب فارسی ،مجموعه مقالات سومین مجمع علمی آموزش زبان وادب فارسی ،سنندج ،1376.
4- ادبیات کودک و نوجوان ،انتشارات آیندگان ، چاپ چهارم ، تهران ،1388.
5- روش های نوین یاددهی و یادگیری ، انتشارات فرتاب ، چاپ دوم،تهران ، 1389. 
6-دستور توصیفی زبان فارسی ، نشر شورا ، چاپ اول 1388.
ب)  تالیف کتاب های کمک آموزشی :
1- کتاب جورچین آموزشی ،ویژه فارسی اول دبستان ،تالیف مشترك  ، نشراستادیار ،1381.
2- کتاب مجموعه آموزشی باهم بیاموزیم ،فارسی اول تا پنجم دبستان ،تالیف مشترك ،5 جلد ،كانون فرهنگی آموزش ،1382.
3-كتاب كارفارسی چهارم ابتدایی ،تالیف مشترك ،انتشارات مدرسه ،1383.
4- كتاب كارفارسی پنجم ابتدایی ،تالیف مشترك ،انتشارات مدرسه ،1383. 
5-كتاب كاروخودآموزهدفدارفارسی اول تا سوم راهنمایی ، تالیف مشترك ،3 جلد ،نشرشورا،1377.
6- کتاب راهنمای زبان فارسی اول تا سوم د بیرستان ،3جلد ،انتشارات منشوردانش ،1379.
7- کتاب زبان فارسی سوم دبیرستان  ،تایف مشترك  ،انتشارات رزمندگان  ،1382.
8- کتاب ادبیات فارسی سوم دبیرستان  ،تایف مشترك  ،انتشارات رزمندگان ،1382.
9- کتاب های آموزشی زبان وادب فارسی ، انتشارات مهتاب دانش ،1380. 
10- کتاب ادبیات فارسی سوم دبیرستان(عمومی) ،انتشارات مهتاب دانش ،1380.
11- کتاب ادبیات فارسی سوم دبیرستان(انسانی) ، انتشارات مهتاب دانش ، 1380
12-  کتاب ادبیات فارسی پیش دانشگاهی (عمومی) ،انتشارات مهتاب دانش ،1380.
13- کتاب ادبیات فارسی پیش دانشگاهی (انسانی) ،انتشارات مهتاب دانش ،1380.
14-کتاب های آموزشی زبان وادب فارسی ، 3جلد ، تالیف مشترك ،انتشارات مدرسه ،1383.
15-كتاب های آموزشی زبان وادب فارسی موسسه رزمندگان اسلام ، 11 جلد ، تالیف  مشترك،1387.
ت) تالیف مقاله :  
1-روش های پرورش خلاقیت درانشا ،ارائه شده در سمینارانشا ،ورامین ،1374.
2-راهنمای معلم فارسی چگونه باید باشد؟ ،ارئه وچاپ شده درمجموعه مقالات همایش علمی-كاربردی بهبود كیفیت آموزش عمومی ،یونسكو-تهران ،1374.
3-راهبردهای فعال سازی آموزش فارسی ،مجله رشد آموزش راهنمایی ،شماره17 ،1377.
4-چگونه دانش آموزان را به درس زبان وادبیات فارسی علاقه مند سازیم؟ ، مجله رشد ادب فارسی ،شماره 41,1375.
5-كاربرد الگوی عمومی تدریس درآموزش زبان وادبیات فارسی ،مجله رشد آموزش زبان وادبیات فارسی ،شماره 45، 1376.
6- كاربرد الگوی طرح درس روزانه درآموزش زبان وادبیات فارسی ،مجله رشد آموزش زبان وادبیات فارسی ،شماره 46، 1377.
7- كاربرد الگوی گانیه درآموزش زبان وادبیات فارسی ،مجله رشد آموزش زبان وادبیات فارسی ،شماره 47، 1377.
8- كاربرد الگوی تدریس مریل درآموزش زبان وادبیات فارسی ،مجله رشد آموزش زبان وادبیات فارسی ،شماره 48، 1377.
9- كاربرد الگوی پیش سازمان دهنده درآموزش زبان وادبیات فارسی ،مجله رشد آموزش زبان وادبیات فارسی ،شماره 49، 1377.
10- كاربرد الگوی دریافت مفهوم درآموزش زبان وادبیات فارسی ،مجله رشد آموزش زبان وادبیات فارسی ،شماره 50 ، 1378.
11- كاربرد الگوی همیاری درآموزش زبان وادبیات فارسی ،مجله رشدآموزش زبان وادبیات فارسی ،شماره 51 ،1378
12- كاربرد الگوی تفكراستقرایی درآموزش زبان وادبیات فارسی ،مجله رشد آموزش زبان وادبیات فارسی شماره 52 ،1378. 
13- روش های برنامه ریزی درسی وآموزش فارسی درایران ، آیسسكو-تهران، 1378.
14-نگاهی به تحولات جدید دربرنامه درسی زبان آموزی ، ویژه نامه همایش نقد وبررسی كتاب های درسی ،شماره 4،1381.
15-راهبردهای فعال سازی آموزش املا در برنامه درسی زبان آموزی ،همایش علمی وپژوهشی املا وانشا ،دزفول ،1384.
16-بررسی تطبیقی دیدگاه ها ،رویكردها وروش های برنامه درسی زبان آموزی ، فصلنامه علمی وپژوهشی نوآوری های آموزشی ،شماره 10، 1383.
17- برنامه ایران برای آموزش زبان ملل مسلمان ،آیسسكو-  مالزی ،1383. 
18-خلاقیت ونوآوری درآموزش زبان وادبیات فارسی ، ارائه شده درپنجمین مجمع علمی آموزش زبان وادبیات فارسی،اراك ،1383.
19-چالش های ناظربرطراحی وتولید برنامه درسی بارویكرد كاهش تمركز،ارائه شده در پنجمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ،دانشگاه شهید باهنركرمان ،1384.
20- روش شنا سی تعیین اولویت های پژوهشی ،ویژنامه هفته پژوهش ،موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی ،1384. 
21- بررسی وتحلیل ابعاد نوآوری دربرنامه درسی فارسی دوره ابتدایی،ارائه شده درششمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ،دانشگاه شیراز ،1385.
22- نوآوری در برنامه درسی فارسی دوره راهنمایی،ارائه شده درهفتممین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ،دانشگاه تربیت معلم تهران ، 1387.
23- مقایسه برنامه درسی آموزش زبان ملی ایران و امریكا در دوره ابتدایی ، فصلنامه علمی پژوهشی  مطالعات برنامه درسی ایران ، شماره 7، 1387. 
24- بررسی مبانی فلسفی، روانشناختی و زبانشناختی برنامه درسی زبان فارسی دوره ابتدایی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی  مطالعات برنامه درسی ایران ، شماره 9  ، 1387. 
25- بررسی و تحلیل محتوای برنامه درسی زبان و ادب فارسی تربیت معلم كشور، اراك ، 1389
ث) پژوهش‌ها علمی آموزشی : 
1- بررسی برنامه‌ی درسی هنر و كاردستی در دوره‌ی ابتدایی، ارائه شده در سمپوزیوم نقش آموزش ابتدایی و جایگاه مطلوب آن در جامعه، اصفهان، 1374
2-- بررسی ساختار كتاب راهنمای معلم از نظر دبیران دوره‌ی راهنمایی، ارائه شده در همایش علمی، كاربردی آموزش عمومی، تهران – یونسكو، 1375. 
3- بررسی میزان انطباق ساختار و محتوای كتاب فارسی  راهنمایی با اصول و معیارهای علمی برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، 1374
4- بررسی تطبیقی كتاب‌های درسی پایه‌ی اول زبان آموزی در چند كشور جهان، دفتر برنامه ریزی و تألیف كتب درسی، 1379.
5- بررسی تطبیقی دیدگاه ها، رویكردها و روش‌های برنامه‌ی درسی زبان آموزی به منظور ارائه‌ی الگوی آموزش زبان فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، 1382.
6- طراحی وتدوین  چارچوب راهنمای برنامه درسی ایران ، دفتر برنامه ریزی و تألیف كتب درسی، 1384.
7- بررسی و تحلیل نامه های اداری سازمان آموزش و پرورش شهر تهران ، شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش شهر تهران ، 1388.
8- مطالعه تطبیقی در زمینه فرایند و رویكرد تولید برنامه درسی ملی در نظام های برنامه ریزی درسی موفق جهان،دبیرخانه تولید برنامه درسی ملی ، 1389. 
ج) پایان نامه كارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور تهران :
راهنمایی:
1- بررسی مهارت رونویسی دانش آموزان دوره ابتدایی ادیدگاه آموزگاران ناحیه 4 مشهد ، سكینه رحیمی ، رشته آموزش زبان فارسی ، 1386.
2- مطالعه تطبیقی برنامه درسی زبان آموزی ایران با كشور های افغانستان ، پاكستان و تاجیكستان ، اكرم محمدی ،  رشته آموزش زبان فارسی ، 1387.
3- بررسی تاثیر دوره پیش دبستانی بر یادگیری زبان فارسی اول ابتدایی شهرستان سروآباد كردستان ، هادی پیره ، رشته آموزش زبان فارسی ، 1388.
4- بررسی میزان تاثیر استفاده از روش های تدریس مشاركتی در كتاب جدید فارسی بر تقویت مهارت خواندن دانش آموزان كلاس اول راهنمایی شهر نیر ، عیسی سجودی ، رشته آموزش زبان فارسی ، 1388.
5- بررسی میزان تاثیر كتاب جدید فارسی بر تقویت مهارت خواندن و نوشتن دانش آموزان پایه اول راهنمایی شهرستان گرمی اردبیل ، صالح فتاحی ، رشته آموزش زبان فارسی ، 1388. 
6- بررسی تاثیر بازی های آموزشی بر روند زبان آموزی كودكان پیش دبستانی شهر طبس ، مسعود سعادت امینی ، رشته آموزش زبان فارسی ، 1388. 
7- بررسی عوامل موثر بر خطاهای دانش آموزان دختر سوم راهنمایی مدارس شهرستان كبودرآهنگ در نوشتن انشا ، یاسا صارمی ، رشته آموزش زبان فارسی ، 1388. 
8- بررسی میزان تحقق اهداف ارزشیابی توصیفی در آموزش زبان فارسی دانش آموزان پایه سوم ناحیه یك زاهدان ، مژگان صیاد ملا شاهی ، رشته آموزش زبان فارسی ، 1388.
9- بررسی تاثیر الگوی تدریس فراشناخت بر پیشرفت انشا نویسی دانش آموزان پایه اول راهنمایی مدارس ناحیه 2 ارومیه ، لقمان برجسته ، رشته آموزش زبان فارسی ، 1389. 
10- بررسی تاثیر آموزش های قرآنی دوره ی پیش دبستانی برمهارت خواندن دانش آموزان پسر اول ابتدایی شهر بردسكن ، علی كاظمی ، رشته آموزش زبان فارسی ، 1389.
مشاوری:
1- مطالعه تطبیقی برنامه درسی زبان آموزی دبستان ایران و آمریكا ، مریم بخشش ، رشته علوم تربیتی ، 1385.
2-شیوه های فعال سازی مهارت های شفاهی زبان فارسی دانش آموزان پایه اول ابتدایی از دیدگاه معلمان شهرستان سقز، فرزاد كریمی ، رشته آموزش زبان فارسی ، 1386.
2- طراحی برنامه درسی دوره پیش دبستانی برای ورود دانش آموزان مناطق دو زبانه به دوره ابتدایی ، معصومه عربی ، رشته آموزش زبان فارسی ، 1387.
3- بررسی رابطه فعالیت های یاددهی یادگیری ویژه دانش آموزان پایه اول ابتدایی با مهارت های زبان آموزی فارسی پایه دوم كردستان ، خلیل حسین پناهی ،  رشته آموزش زبان فارسی ، 1387.
4- بررسی كاربرد سبك های گفتاری فارسی كاركنان در مكالمات اداری شركت ارتباطات ، مرضیه جمال نسب ، رشته آموزش زبان فارسی ، 1387. 
5- تاثیر روش آموزش فرایند محور بر نوشتن فعال ( انشا ) دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی منطقه یك آموزش و پرورش رشت ، یداله بدركوهی ، رشته آموزش زبان فارسی ، 1388.
6- بررسی تاثیر آموزش نگارش بر مكاتبات اداری كارمندان استان همدان ، حشمت اله ، رشته آموزش زبان فارسی ، 1388. 
7- تحلیل محتوای كتاب های فارسی مدارس ایران از نظر میزان كاربرد واژه های حامل ملایمت و صلح ، حسین عزیزی ، رشته آموزش زبان فارسی ، 1388. 
8- بررسی تاثیر ارزشیابی كیفی بریادگیری درس املا ی فارسی دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر قم ، هادی زبانی ، رشته آموزش زبان فارسی ، 1389.
داوری :
1- رابطه دسترسی به كتاب و پیشرفت سواد خواندن دانش آموزان پایه چارم ابتدایی شهر تهران ، علی بهمنی ، رشته آموزش زبان فارسی ، 1385.
2-مقایسه مهارت های نوشتاری دانش آموزان دوزبانه پایه های چهارم و پنجم ابتدایی مهاباد ، رشته آموزش زبان فارسی ، 1386.
3- مطالعه تطبیقی اهداف و مولفه های آموزش ادبیات در برنامه درسی زبان ملی دوره آموزش عمومی در كشور های سنگاپور ، استرالیا ، انگلستان و ایران ، ساناز سرخوش ، رشته آموزش زبان فارسی ، 1388. 
چ ) برگزاری گارگاه های علمی آموزشی 
1- کارگاه آموزشی مهارت خواندن ، آموزش و پرورش شاوور خوزستان ، آذر 1388.
2- کارگاه آموزشی مهارت خواندن ، آموزش و پرورش منطقه 8 تهران ، آبان 1388. 
3- کارگاه آموزشی مهارت خواندن ، آموزش و پرورش ناحیه 4 اهواز ، دی 1388. 
4- کارگاه آموزشی مهارت خواندن ، آموزش و پرورش گتوند خوزستان ،دی 1388. 
5- کارگاه آموزشی مهارت خواندن ، آموزش و پرورش رامیان گلستان ، بهمن 1388. 
6- كارگاه تالیف كتاب درسی فارسی، وزارت معارف افغانستان ، تهران ، تابستان 1387
7- كارگاه تالیف كتاب درسی فارسی، وزارت معارف تاجیكستان ، شهر دوشنبه ، بهمن 1388
8- کارگاه آموزشی مهارت خواندن ، آموزش و پرورش میناب هرمزگان ، اسفند 1388.
9- کارگاه آموزش زبان فارسی ، آموزش و پرورش مسجد سلیمان، آذر1389.
 عضویت ‌ها :
      1- عضو هیئت علمی المپیاد ادبی كشور به مدت 5 سال از سال 1374 تا 1380.
      2 - عضو هیئت تحریریه مجله‌ی رشد آموزش زبان و ادب فارسی، وزارت آموزش و پرورش ایران ازسال1380 تاکنون.
     3- عضو شورای برنامه ریزی درسی فارسی راهنمایی از سال 1373 تا 1375.
     4- عضو شورای برنامه ریزی درسی زبان و ادبیات فارسی متوسطه و پیش دانشگاهی از سال 1373 تا 1378.
     5- عضو شورای برنامه ریزی درسی فارسی ابتدایی از سال 1374 تاكنون .
     6- عضو شورای تغییر برنامه‌ی درسی فارسی راهنمایی از سال 1382 تاكنون .
     7- عضو هیئت داوران جشنواره كتاب‌های كمك آموزش رشد سال‌های 1381 و    1383   .
     8- عضو شورای برنامه ریزی درسی مركز آموزش نیروی انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال 1378 تاكنون     
9- عضو شورای برنامه ریزی درسی و تدوین سندهای برنامه‌ی درسی در دفتر برنامه ریزی و تألیف كتب درسی از سال 1382   تاكنون .
   10-عضو شورای برنامه ریزی و تألیف زبان فارسی برای ملل مسلمان، Isesco، 1378- تا 1384.
     11- عضو هیئت علمی نخستین مجمع علمی آموزش زبان و ادب فارسی، شیراز، 1376 .
     12- عضو هیئت علمی دومین مجمع علمی آموزش زبان و ادب فارسی، تبریز، 1377.
    13- عضو هیئت علمی سومین مجمع علمی آموزش زبان و ادب فارسی، سنندج، 1378.
    14- عضو هیئت علمی چهارمین مجمع علمی آموزش زبان و ادب فارسی، یزد، 1380.
    15- عضو شورای برنامه ریزی وتالیف آموزش زبان فارسی مکتب القرآن ، قم ، 1382تا کنون.
    16-عضو شورای برنامه ریزی وتالیف زبان فارسی نهضت سوادآموری ایران ،تهران،1382تا کنون.
17- عضو پاره وقت گروه پژوهشی برنامه‌های درسی آموزش عمومی، نظری وتربیت معلم،پژوهشکده برنامه ریزی و نوآوری‌های آموزشی ایران ، از سال 1382 تاكنون 
18-مدیر گروه پژوهشی برنامه‌های درسی آموزش عمومی، نظری وتربیت معلم،پژوهشکده برنامه ریزی ونوآوری‌های آموزشی ایران ، از سال 1382 تا1384 .
20- عضو شورای برنامه ریزی وتالیف زبان فارسی نهضت سوادآموری استان تهران ،تهران ، 1385تا کنون.
21- عضو شورای برنامه ریزی وتالیف زبان فارسی نهضت سوادآموری آذربایجان غربی ،ارومیه ، 1385تا کنون.
22-عضو شورای برنامه ریزی وتالیف زبان فارسی  سازمان آموزش وپرورش استثنایی ایران ،تهران، 1385تا کنون.
23-رئیس گروه مطالعاتی برنامه درسی زبان فارسی،انجمن مطالعات برنامه درسی ایران،1385تا کنون .
24- مسئول گروه زبان های دری و پشتو، پروزه تالیف كتاب های درسی افغانستان ؛ تهران 1387.
25- عضو گروه نظارت برتدوین کتاب های درسی ادبیات تاجیکی به خط فارسی در وزارت معارف تاجیکستان ، از 1388 تا کنون .
28- عضو هیئت علمی شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش شهر تهران ؛ از سال 1387 تا 1389.
29- عضو گروه پژوهش در برنامه های درسی زبان آموزی موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی ، 1388 تاكنون.
30- عضو كارگروه تخصصی پژوهش ، معاونت پژوهشی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران ،از 1388 تا1389 .
شركت در همایش های علمی :
1-  سمپوزیوم نقش آموزش ابتدایی و جایگاه مطلوب آن در جامعه، اصفهان، سال 1374.
2- سمینار انشا و نگارش، تربیت معلم ورامین، سال 1374.
3- همایش علمی – كاربردی بهبود کیفیت آموزش عمومی، تهران و یونسكو، سال 1375.
4- اولین مجمع علمی آموزش زبان و ادبیات فارسی،شیراز،1376.
5- دومین مجمع علمی آموزش زبان و ادبیات فارسی،تبریز،1377.
6- سومین مجمع علمی آموزش زبان و ادبیات فارسی، سنندج ، 1378.
7- چهارمین مجمع علمی آموزش زبان و ادبیات فارسی،یزد ،1380.
8-  پنجمین مجمع علمی آموزش زبان و ادبیات فارسی، اراك، 1383.
9- ششمین مجمع علمی آموزش زبان و ادبیات فارسی، رشت، 1386.
10-كارگاه آموزش زبان كشورهای مسلمان،روش های برنامه ریزی درسی وآموزش فارسی درایران،آیسسکو- تهران، سال 1378
11-كارگاه آموزشی برنامه‌ی درسی آموزش زبان كشورهای مسلمان، آیسسکو- مالزی، خرداد  1383
12-کارگاه آموزشی رویکرد های پژوهشی در برنامه درسی ،انجمن برنامه ریزی درسی ایران ،1383
13- کارگاه آموزشی آموزش حقوق بشر درمدارس ،ایران ، کمیسیون حقوق بشریونسکو،1383
14- کارگاه آموزشی طراحی  برنامه درسی ملی ،سازمان پژوهش وبرنامه ریزی درسی ،1383
15-پنجمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ، کرمان ،1384.
17- ششمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ،شیراز ،1385.
18- هفتمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ،دانشگاه تربیت معلم تهران ،1387.
19- سخنرانی در بیش از 400 همایش علمی – كاربردی معلمان زبان و ادبیات فارسی ایران، از سال 1373 تاكنون 
امتیازات کسب شده:
1-لوح تقدیرازهمایش علمی-كاربردی بهبودكیفیت آموزش عمومی ،تهران ،1374.
2- لوح تقدیرازرئیس آموزش وپرورش منطقه 19 تهران (آقای امانی ) ، به مناسبت داوری دربرگزاری جشنواره الگوهای برترتدریس،1374.
3-لوح تقدیرازمدیركل آموزش وپرورش اصفهان (آقای امام جمعه) ،به مناسبت ارائه مقاله درسمپوزیوم نقش آموزش ابتدائی وجایگاه مطلوب آن درجامعه ،اصفهان ،1374.
4-لوح تقدیرازوزیرآموزش وپرورش ایران (آقای نجفی) ،به مناسبت ارائه مقاله درهمایش علمی-كاربردی بهبودكیفیت آموزش عمومی ،1375.
5- لوح تقدیرازرئیس آموزش وپرورش منطقه شهرقدس(آقای مقدم) ،به مناسبت سخنرانی درگردهمایی آموزگاران پایه اول ابتدائی ،1381.
6- لوح تقدیرازمعاون وزیرآموزش وپرورش ایران (آقای علاقه مندان ) ،به مناسبت برگزیده شدن كتاب ادبیات فارسی 3 درسومین جشنواره كتاب های آموزشی رشد ، تهران ،1382  .
7- لوح تقدیرازوزیرآموزش وپرورش ایران (آقای مظفر) ،به مناسبت عضویت دركمیته علمی المپیاد ادبی كشور ، تهران ،1376.
8- لوح تقدیرازوزیرفرهنگ وارشاداسلامی ایران (آقای مسجدجامعی) ، به مناسبت همكاری درتدوین برنامه های درسی ومنابع آموزشی حوزه فرهنگ وهنر،تهران ،1383.
9- لوح تقدیرازرئیس فرهنگستان زبان وادب فارسی ایران (آقای دكترحداد عادل) ،به مناسبت عضویت دركمیته علمی نخستین مجمع علمی آموزش زبان وادب فارسی ، شیراز،1376.
10- لوح تقدیرازمعاون آموزش وپرورش عمومی آذربایجان غربی(آقای مصطفوی) ،به مناسبت سخنرانی درزمینه تبیین فرایندهای نوین آموزشی درهمایش معلمان ابتدایی شهر ارومیه ،1383.
11- لوح تقدیرازمعاون وزیرآموزش وپرورش ایران (آقای علاقه مندان) ،به مناسبت همكاری دربرنامه آموزش معلمان ، تهران ،1381 .
12- لوح تقدیرازمدیركل آموزش وپرورش آذربایجان شرقی (آقای تیزكار) ، به مناسبت ارائه سخنرانی درنخستین همایش دبیران زبان وادبیات فارسی منطقه شمال غرب كشور ،تبریز ، 1380.
13- لوح تقدیرازرئیس آموزش وپرورش ناحیه یك ساری(آقای بابائی) ،به مناسبت ارئه سخنرانی درزمینه الگو های تدریس زبان وادبیات فارسی ،گردهمایی دبیران زبان وادبیات فارسی استان مازندران ، 1379.
14- لوح تقدیرازرئیس سازمان آموزش وپرورش استان ایلام (آقای متقی) ، به مناسبت ارئه سخنرانی درزمینه آموزش  زبان وادبیات فارسی ،گردهمایی دبیران زبان وادبیات فارسی استان ایلام ،1380.
15- لوح تقدیرازمعاون وزیرآموزش وپرورش ایران (آقای نوید) ،به مناسبت كسب رتبه نخست مقاله نویسی درهفته پژوهش ،تهران ،1384.
16- لوح تقدیرازمعاون آموزش وپرورش عمومی  استان فارس(آقای همافر) ،به مناسبت سخنرانی درهمایش معلمان شیراز،1382.
17-لوح تقدیرازرئیس سازمان آموزش وپرورش خراسان رضوی (آقای افسری) ،به مناسبت ارئه سخنرانی درسومین همایش زبان آموزی دوره ابتدایی ،مشهد اردیبهشت ، 1385.
18- لوح تقدیرازمعاون وزیرآموزش وپرورش ایران (آقای نوید) ،به مناسبت تدوین سند ویژگی های کتاب های آموزشی فارسی راهنمائی وابتدایی،سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی  ،تهران ،1384. 
19- لوح تقدیرازمعاون وزیرآموزش وپرورش ایران (آقای علاقه مندان ) ،به مناسبت برگزیده شدن كتاب کار خودآموزادبیات فارسی راهنمایی درچهارمین جشنواره كتاب های آموزشی رشد ، تهران ،1383  .
20- لوح تقدیرازمدیرکل دفترانتشارات کمک آموزشی ایران (آقای حاجیان زاده ) ،به مناسبت برگزیده شدن كتاب ادبیات فارسی 3 درپنجمین جشنواره كتاب های آموزشی رشد ، تهران ،1384  .
21- لوح تقدیرازدبیر علمی پنجمین مجمع آموزش زبان وادب فارسی (آقای دکترمحسن ذوالفقاری ) ،به مناسبت  ارائه مقاله در پنجمین مجمع ،اراک ،1383  .
22-لوح تقدیر ازرئیس انجمن برنامه ریزی درسی ایران (آقای دکتر مهرمحمدی وپروفسور نوئل گاف)به مناسبت شرکت  درکارگاه رویکردهای پژوهشی دربرنامه درسی ،تهران ،1383.
23- لوح تقدیرازمعاون وزیرآموزش وپرورش ایران (آقای علاقه مندان ) ،به مناسبت شرکت در کارگاه برنامه درسی ملی ، تهران ،1381  .
24- لوح تقدیرازرئیس سازمان آموزش وپرورش استان مرکزی (آقای قا سمی) ،به مناسبت عضویت درکمیته علمی پنجمین مجمع آموزش زبان وادب فارسی ،اراک ، 1385.
25- لوح تقدیرازرئیس سازمان آموزش وپرورش خراسان رضوی (آقای ملکی) ،به مناسبت ارئه سخنرانی دردومین همایش زبان آموزی دوره ابتدایی ،مشهد ،اردیبهشت 1384.
26- لوح تقدیرازرئیس مرکز تربیت معلم شهدای مکه (آقای قندی) ،به مناسبت تدریس دردوره تامین مدرس کتاب فارسی پنجم ابتدایی،تهران ،تابستان 1385 .
27- لوح تقدیرازوزیرآموزش وپرورش ایران (آقای فرشیدی) ،به مناسبت تجلیل از مولفان کتاب های درسی (فارسی پنجم)،تهران ،1385.
28- لوح تقدیرازمدیرآموزش وپرورش کازرون(آقای خواجه زاده) ،به مناسبت ارئه سخنرانی درزمینه الگو های تدریس زبان  فارسی ابتدایی ،گردهمایی آموزگاران ابتدایی کازرون  ، 1385.
29- لوح تقدیرازمدیرآموزش وپرورش آبادان (آقای غلام پور) ،به مناسبت ارئه سخنرانی درزمینه الگو های تدریس زبان  فارسی ،گردهمایی آموزگاران پنجم ابتدایی آبادان ، 1385.
30-لوح تقدیرازمدیرکل دفتربرنامه ریزی وتالیف کتب درسی(حجه الاسلام ذوعلم )،به مناسبت همکاری درتدوین سندهای برنامه ریزی درسی ایران،تهران ،1385.
31- لوح تقدیرازمعاون وزیرورئیس سازمان آموزش وپرورش استثنائی کشور(آقای دکترقدمی)،به مناسبت تجلیل ازمولفان کتب درسی دوره راهنمایی پیش حرفه ای و متوسطه حرفه ای دانش آموزان با نیازهای ویژه،تهران،1386.
32- لوح تقدیرازرئیس سازمان آموزش وپرورش گیلان (آقای سید مصطفی حسینی) ،به مناسبت سخنرانی درششمین كنفرانس آموزش زبان وادب فارسی ،گیلان ،1386.
33- لوح تقدیرازرئیس سازمان آموزش وپرورش آذربایجان شرقی (آقای رضائی) ، به مناسبت ارائه سخنرانی درهمایش كشوری "محرم عشق"  ،تبریز ، 1386.
34- لوح تقدیرازمدیرآموزش وپرورش كنگان (آقای شریف) ،به مناسبت ارائه سخنرانی درزمینه الگو های تدریس زبان  فارسی(بخوانیم وبنویسیم) ،گردهمایی مدیران و آموزگاران ابتدایی كنگان ، 1386.
35-لوح تقدیر از مدیر كل دفتر برنامه ریزی و تالیف كتاب های درسی ( آقای علی ذوعلم ) ، به مناسبت ارئه مقاله در هفتمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ، تهران ، 1388. 
36- لوح تقدیرازمعاون وزیرورئیس سازمان آموزش وپرورش استثنائی کشور(خانم دکتركشاورز)،به مناسبت تجلیل ازمولفان کتب درسی دوره متوسطه پیش حرفه ای و متوسطه حرفه ای دانش آموزان با نیازهای ویژه،تهران،1387.
37- لوح تقدیر از معاون دفتر برنامه ریزی و تالیف كتب درسی ( خانم فاطمه رمضانی ) ، به مناسبت مشاركت در برگزاری كارگاه غنی سازی كتاب های درسی براساس ارزشیابی توصیفی ، 1388.
38- لوح تقدیر از مدیركل امور اداری و تشكیلات وزارت آموزش و پرورش ( آقای جعفر بابایی ) ، پاسداشت از فعالان عرصه تعلیم و تربیت ایران ، 1388.
39- لوح تقدیرازمعاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ( آقای دکترمحمد یان ) ،به مناسبت تجلیل ازمولفان کتب درسی ،تهران،1388.
40- لوح تقدیرازمدیرآموزش وپرورش شاوور خوزستان (آقای حامدی پور) ، به مناسبت تدریس در گارگاه مهارت خواندن (بخوانیم وبنویسیم) ،گردهمایی آموزگاران ابتدایی شاوور ، 1388.
41- لوح تقدیرازمعاون برنامه ریزی و هماهنگی موسسه پژ وهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی (آقای دکتر مجید قدمی ) ،به مناسبت ارائه سخنرانی درهمایش علمی نقد و بررسی برنامه درسی زبان آموزی دوره ابتدایی از منظر زبان شناسی و مطالعات برنامه درسی ، دانشگاه تهران ، 1388.
42 - لوح تقدیرازمدیرآموزش وپرورش میناب (آقای روح الدینی) ،به مناسبت ارائه سخنرانی در جشنواره درس آزاد (بخوانیم وبنویسیم) ، 1388.
43- لوح تقدیر از وزیر معارف تاجیکستان ، به مناسبت نظارت بر تدوین کتاب های درسی ادبیات تاجیکی به خط فارسی ، 1388.