یحیی قائدی

تألیفات و ترجمه‌ها

 • بررسی و نقد مبانی نظر آموزش فلسفه به کودکان- پایان نامه دکتری دانشگاه تربیت معلم ۱۳۸۲
 • مبانی نظری آموزش فلسفه ه کودکان-کتاب-انتشارات دواوین ۱۳۸۳
 • برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان به عنوان یک نظریه-بخشی از کتاب اصول و فلسفه آموزش و پرورش-۱۳۸۴
 • فیلسوفان کوچگ-تدوین و ترجمه کتاب- انتشارات آییژ ۱۳۸۸
 • برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان در دوره ابتدائی-مقاله سمینار-ششمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی شیراز-۱۳۸۶
 • برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان در دوره راهنمایی و متوسطه-هفتمین همایش انجمن مظالعات برنامه درسی دانشگاه خوارزمی۱۳۸۷
 • بررسی بنیادهای نظری برنامه درسی برای کودکان از دیدگاه فیلسوفان عقل گرا- مقاله علمی پژوهشی- فصلنامه مطالعات برنامه درسی شماره ۶
 • امکان آموزش فلسفه به کودکان بر سر مفهوم- مقاله علمی پژوهشی- مقاله علمی پژوهشی- فصلنامه مطالعات برنامه درسی شماره۷
 • نقد برنامه درسی پایه سوم آموزش فلسفه به کودکان پیکسی و راهنمای آموزش آن ” به دنبال معنی”
 • آموزش فلسفه به کودکان و تربیت شهروندی- مقاله روز نامه همشهری-۱۳۸۵
 • معرفی برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان- مقاله روز نامه همشهری
 • ضرورت آموزش فلسفه به کودکان- مقاله روز نامه جام جم
 • عقل کودک ، عقل بزرگسال- مقاله مجله- کتاب ماه کودک و نوجوان خبر نامه علمی فرهنگی ماره ۸۷
 • میزگرد ادبیات داستانی و آموزش فلسفه به کودکان- مقاله مجله-
 • ضرورت آموزش فلسفه به کودکان بایدها و نبایدها- سخنرانی علمی- انتجمن مطالعات برنامه ریزی
 • نقش معلم در آموزش فلسفه به کودکان- رئیس میزگرد- انجمن مطالعات برنامه ریزی
 • چالش های آموزش فلسفه به کودکان- عضو نشت علمی- پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های علمی
 • رئیس گروه مطالعات برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان- عضو نشت علمی- انجمن مطالعات برنامه درسی-
 • عضو گروه فلسفه برای کودکان و نوجوانان و پژوهشکده علوم انسانی و وزارت علوم-
 • اجرای کارگاه آموزشی فلسفه به کودکان- کارگاه- تهران منطقه ۱۴
 • اجرای کارگاه آموزش- دانشگاه آزاد
 • ارائه مقاله در کنفرانس بینالمللی فلسفه در افریقای جنوبی: ۲۰۰۴
 •  ارائه مقاله در دانشگاه ایالتی مسکو در مورد فلسفه برای کودکان۲۰۰۸
 • نقد کتاب کند و کاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان در خبر گزاری مهر
 • طراحی مدلی برای ارزیابی برنامه درسی فلسفه برای کودکان ارایه مقاله دانشگاه پادوا ایتالیا ۲۰۱۱
 • پژوهشی تطبیقی در زمینه تطابق مبانی آموزش فلسفه برای کودکان و فلسفه تربیتی ایران ۱۳۹۱
 • ماهیت و قلمرو آموزش فلسفه برای کودکان-ارایه مقاله در همایش ملاصدرا
 • نقش فلسفه در پرورش قوه داوری جوانان در همایش ملا صدرا
 • فلسفه فلسفه برای کودکان- مقاله در کنکره جهانی فلسفه ۲۰۰۹