بیژن عبداللهی

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

جایگاه‌های اجرایی

 • رئیس پردیس بین الملل تهران دانشگاه خوارزمی
 • رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه خوارزمی
 • مدیر گروه مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی
 • سرپرست مدیرگروه مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی
 • مدیرگروه مدیریت پردیس بین الملل تهران دانشگاه خوارزمی

تشویق ها و افتخارات

 • پژوهشگر برتر دانشگاه
 • استاد نمونه دانشگاه

عضویت در شوراها، مجامع و هیأت تحریریه

 • عضویت در هیأت تحریه نشریه مدیریت بر علوم انتظامی
 • سردبیری ویژه نامه فصلنامه تعلیم و تربیت، با عنوان تحول در مدیریت آموزشی
 • عضو هیأت مؤسس انجمن مدیریت آموزشی ایران
 • عضو هیأت مدیره(نایب رئیس انجمن) انجمن مدیریت آموزشی ایران
 • عضویت گروه علوم تربیتی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • عضو شورای پژوهشی گروه سازمان، مدیریت و نیروی انسانی پژوهشکده تعلیم و تربیت

کتاب ها

 • قلمروهای شش گانه مدیریت آموزشی
 • نظارت آموزشی و ارزشیابی عملکرد معلم: نظریه و عمل.
 • اصول و مبانی رهبری مدرسه
 • یادگیری رهبری در آموزش عالی
 • مدیریت و رهبری آموزشی در مدارس با نگرش اسلامی
 • نظارت کلاس درس محور (نظارت بالینی)