مهدی نوید ادهم

دکتری مدیریت و برنامهریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات (1394)
کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی جهاد دانشگاهی(1374)
کارشناسی برنامه ریزی کامپیوتر دانشگاه شهیدبهشتی(1358)
مدیریت تغییر دانشگاه سیدنی استرالیا - تهران (1382)
مدیر نمونه کشوری از سوی ریاست جمهوری، جشنواره شهید رجائی (سال 1384)
سوابق اجرایی:
مسئول کمیته فرهنگی جهاد استان تهران از زمان تأسیس جهاد سازندگی تا سال 1362
کارشناس مسئول آموزش ضمن خدمت و تربیت معلم آموزش پرورش تهران از 1362 تا 1364
مدیرکل فرهنگی- هنری امورتربیتی از 1364 تا 1371
معاون برنامه ریزی و امور مشارکت های سازمان نوسازی و توسعه تجهیز مدارس کشور از 1371 تا 1377 معاون
برنامه ریزی و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از 1377 تا 1382
معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی از 1384 تا 1387
معاون وزیر و دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش از 1382 تا 1384 و 1387 تا
کنون.
مسئولیتهای علمی پژوهشی و عضویت در نهادها و شوراهای مختلف از جمله:
مدیر طرح تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (طرح توسعه راهبردی آموزش و پرورش ایران در افق 1404)
عضو ستاد تحول بنیادین آموزش وپرورش
عضو کمیته تحول نظام آموزشی شورای عالی انقالب فرهنگی
مدیرکمیته آموزشی تدوین نقشه جامع علمی کشور شورای عالی انقالب فرهنگی
عضو ستاد دائمی بزرگداشت ایران سند چشم انداز دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
عضو شورای راهبری ارزشیابی و نظام آموزش و پرورش
عضو هیئت امناء دانشگاه فرهنگیان
عضو هیأت نظارت و بازرسی و نیز کمیته تعلیم و تربیت شورای عالی انقالب فرهنگی
اجرای 4 پروژه ملی تحقیقی و نظارت علمی بر 15 طرح پژوهشی
مؤسس و مدیر مسئول فصلنامه "مدرسه نو" از سال 1374
مدیر مسئول و عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی – پژوهشی نوآوری هایآموزشی مؤسسه پژوهشی برنامه
ریزی آموزشی از 1385 تا 138