آزاده بزرگی

دانش آموخته دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه تهران