آزاده بزرگی

تحصیلات :
دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
مقالات :
ماهیت مسئولیت در تربیت از دیدگاه امانوئل لویناس