محمد علی‌منش

مدیر پروژه کسب و کار خانوادگی مدرسه کسب و کار تکاپو (مدرسه کسب و کار مشترک اتاق بازرگانی تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی رقابت پذیری، تاب آوری و انقلاب صنعتی چهارم

کارشناس صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش

پژوهشگر و مشاور حوزه های E-Learning و Gamification 

دانش آموخته رشته ریاضی محض دانشگاه خوارزمی تهران