عظیم محبی

پژوهش‌ها

 • ارزشیابی پایانی از برنامه درس حرفه‌وفن سال ۹۰ پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش
 • ارزشیابی از برنامه درس تفکر و پژوهش پایه ششم سال ۹۱ پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش همکار
 • ارزشیابی از راهنمای تدریس درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم سال ۹۲ پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش
 • طراحی الگوی آموزش موقعیت‌محور و اعتباربخشی آن سال ۹۲ سازمان پژوهش

کتاب

 • تبیین آموزش و یادگیری (با تأکید بر مبانی و رویکرد برنامه درس ملی) سال ۹۲ انتشارات آوای نور
 • تبیین مدیریت و رهبری در سازمان، سال ۹۲، انتشارات آوای نور
 • بهبود فضای کسب‌وکار، سال ۹۲، انتشارات آثار فکر
 • مدرسه در آینه تعالی، ۹۴، انتشارات تربیت
 • مدرسه در آینه تربیت، ۹۴، انتشارات مرآت

مقاله

 • تبیین یادگیری بر اساس سند تحول رشد ابتدایی ۹۲-۹۱ (علمی ترویجی)
 • اصول فرایند یاددهی و یادگیری رشد ابتدایی ۹۲-۹۱ (علمی ترویجی)
 • راهبردهای فرایند یاددهی یادگیری رشد ابتدایی ۹۲-۹۱ (علمی ترویجی)
 • راهبردهای ارزشیابی رشد ابتدایی (علمی ترویجی)
 • طراحی و آموزش موقعیت‌محور، رشد ابتدایی ۹۲-۹۱
 • بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر رویکرد ساختن‌گرایی بر عملکرد دانش‌آموزان دوره ابتدایی، سال ۹۲، فصلنامه نوآوری و آموزش (علمی پژوهشی)
 • نقش خانواده در تربیت روحیه کارآفرینی، سال ۹۳، ماهنامه پیوند (علمی ترویجی)
 • تبیین مبانی نظری رویکرد ساختن‌گرایی، ۹۰، خلاصه مقاله همایش ملی مدیریت آموزشگاهی در نظر و عمل (عملی تبیینی)
 • مدیر در مدرسه پژوهنده، ۹۰، ویژه‌نامه همایش مدیریت آموزش در نظر و عمل (علمی ترویجی)
 • تحلیلی بر فرایند اجرای سند تحول در آموزش‌وپرورش، ۹۲، ماهنامه خبری و تحلیلی نگاه (علمی ترویجی)
 • بررسی تأثیر ساختن‌گرایی توسط الگوی پنج مرحله‌ای طراحی آموزشی، ۹۳، فصلنامه پژوهش در نظام آموزشی (علمی پژوهشی)