علیرضا مقدم

سوابق حرفه‌ای علیرضا مقدم در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی بوده و سابقه تدریس در دانشگاه‌های وسترن انتاریو، علامه طباطبایی، شهید بهشتی، پیام نور و مراکز تربیت معلم را در کارنامه کاری خود دارد. او پیش از ورود به آموزش عالی معلم مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و مدیر و معاون مدارس ابتدایی بوده است. این دانش‌آموخته دوره دکتری دانشگاه وسترن انتاریو کانادا برنده بورس تحصیلی دوره دکتری خارج از کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بورس‌هایSUS و IGS ,WGRS دانشگاه وسترن انتاریو در طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ بوده است. از دیگر افتخارات وی اقدام‌پژوه منتخب کانون پژوهشی منطقه یک کشوری در سال ۱۳۸۱ و معلم نمونه هنر در سال ۱۳۷۶ است. از وی مقالات و کتاب‌هایی به زبان‌های انگلیسی و فارسی در داخل و خارج از ایران به چاپ رسیده است.

تألیفات و ترجمه‌ها

BOOKS

 • Karacapilidis, N. (In press). Web-based learning solutions for communities of practice: Developing virtual environments for pedagogical advancement. (A. Moghaddam, H. Ebrahimabadi, F. Musalu, Trans.). Tehran: Institute for Social and Cultural Studies. (Original work published 2010).
 • Haddad, W. D., & Draxler, A. (2005). Technologies for education (M. R. Sarkar Arani & A. Moghaddam, Trans.). Tehran: Nei. (Original work published 2002).
 • Stigler, J. W., & Hiebert, J. (2004). The teaching gap (M. R. Sarkar Arani & A. Moghaddam, Trans.) Tehran: Madraseh (Original work published 1999).
 • Wray, D. (2003). Inquiry in the classroom: creating it, encouraging it, enjoying it (M. R. Sarkar Arani & A. Moghaddam, Trans.). Tehran: Tarbiat (Original work published 1999).

REFEREED ARTICLES

 • Moghaddam, A. (In press). Teaching parents via Web 2.0: Designing, implementing and evaluating a collaborative environment. Quarterly Journal of Family and Research.
 • Moghaddam, A. (forthcoming). Evaluating IT-based pedagogical processes: A broken quadrangle. Quarterly Journal of Measurement and Educational Evaluation.
 • Moghaddam, A., Sarkar Arani, M., & Kuno, H. (2015). A collaborative inquiry to promote pedagogical knowledge of mathematics in practice. Issues in Educational Research (25)2, 170-186.
 • Moghaddam, A. (2013). Virtual instruction: An interdisciplinary window to knowledge construction. Interdisciplinary Studies in the Humanities, 5(4), 135-159. (Published in Iran, in Persian)
 • Moghaddam, A., & Sohrabi, T. (2012). A content analysis of elementary mathematics texts. Quarterly Journal of Curriculum Studies, 25(7), 115-138. (Published in Persian).
 • Gadanidis, G., Namukasa, I., & Moghaddam, A. (2008). Mathematics-for-teachers online: Facilitating conceptual shifts in elementary teachers’ views of mathematics. Bolema, 21(29), 131-155. (Published in Brazil, in Portuguese)
 • Moghaddam, A. (2007). Action research: A spiral inquiry for valid and useful knowledge. Alberta Journal of Educational Research, 53 (2), 228-239.
 • Moghaddam, A. (2006). Coding issues in grounded theory. Issues in Educational Research, 16 (1), 52-66.

Sarkar Arani, M., & Moghaddam, A. (2003). Web-based learning and innovation in distance education. Quarterly Journal of Educational Innovations, 2 (3), 77-108. (Published in Iran, in Persian)