علیرضا رضایی

تحصیلات

  • دکتری مطالعات زبان و فرهنگ ژاپن (گرایش انسان‌شناسی زبان‌شناختی) از دانشگاه ناگویا- ژاپن

سوابق حرفه‌ای و پژوهشی

  • عضو هیئت علمی دانشکدۀ زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، گروه زبان و ادبیات ژاپنی
  • بررسی و شناخت فرهنگ ژاپن از رویکرد زبان ژاپنی، مباحث مربوط به بررسی و شناخت روحیات مردمان ژاپن، چگونگی تداوم و بروز بارزه‌های سنتی ژاپن در زندگی امروزی جامعه این کشور و …

تألیفات و ترجمه‌ها

  • ترجمه مشترک کتاب «پرورش هنر استدلال: الگوهای تبیین اندیشه در فرهنگ آموزش ژاپن و آمریکا» با محمدرضا سرکارآرانی اثر خانم ماساکو واتانابه، تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت، ۱۳۹۱٫
  • ترجمه کتاب «معلم ژاپنی به مثابه رهبر» اثر یوشی تاکا ایشی کاوا، تهران: مرکز نوآوری‌های آموزشی مرآت، ۱۳۹۴٫
  • ترجمه کتاب «مدیر ژاپنی به مثابه رهبر» اثر یوشی تاکا ایشی کاوا، تهران: مرکز نوآوری‌های آموزشی مرآت، 1395٫