فهم تیمز (TIMSS)

فهم تیمز (TIMSS)

فهم تیمز (TIMSS)

درباره کتاب

طرح مطالعاتی تیمز برتابنده اهمیت تحلیل روابط میان فرصت‌های یادگیری و پیامدهای آموزشی است. سه عنصر اساسی تیمز برنامه درسی قصد شده، برنامه درسی اجرا شده و برنامه درسی کسب شده است. در مطالعه تیمز منظور از برنامه درسی قصد شده، غایت­ها و اهداف کلی تحصیلی است. برنامه درسی اجرا شده، ناظر بر راهبردهای واقعی، روش­های تدریس و فعالیت­های کلاسی است و منظور از برنامه درسی کسب شده، آموختۀ دانش­آموز است. هماهنگ با این عناصر اساسی، تیمز به تجارب آموزشی مدرسه­ای، فرایندهای حاکم بر آن و اثرگذاری شرایط روان­شناختی و جامعه­شناختی بر یادگیری دانش­آموزان نیز نظر دارد. بر این اساس، این کتاب مدلی مفهومی از متغیرهای تیمز و متغیرهایی که در ادبیات پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شده‌اند ارائه میدهد که نشان‌دهنده جامع‌نگری و پیچیدگی این ادبیات به منظور تبیین پیامدهای نظام‌های آموزشی در جهان است. لذا مفهوم‌سازی این کتاب با توجه به ادبیات مشترک این دو رویکرد در چهار بخش ارائه شده است. دو بخش دیگر این کتاب بخش‌های ویژه‌ای هستند که بخش ویژه 1 به بررسی چارچوب‌های طراحی سؤالات تیمز می‌پردازد. با توجه به طراحی سؤالات در سه سطح دانش، کاربرد و استدلال، نمونه‌هایی از سؤالات در چارچوب‌های سه‌گانه در درس ریاضی و علوم جهت آشنایی معلمان و کاربران نهایی این کتاب ارائه شده است. همچنین بخش ویژه 2 به تحلیل خطای یادگیری دانش‌آموزان اختصاص دارد. در این بخش تلاش شده است بر اساس الگویی که برای تحلیل خطای یادگیری طرح می­شود، طرز نگاه و عمل در تبیین خطای یادگیری معرفی شود. از این رو، این بخش بیشتر جنبه الگویی دارد و مثال­های عینی را در بر می‌گیرد.

نویسنده / نویسندگان
محرم آقازاده
محرم نقی زاده