راهنمای کاربردی روش‌های نوین تدریس

راهنمای کاربردی روش‌های نوین تدریس

راهنمای کاربردی روش‌های نوین تدریس

درباره کتاب

بر این باورم که معلّم، استاد، مدرس، مربی یا هر تربیت‌پیشه یا آموزشکار در میان دنیایی از اندیشه‌ها، نگرش‌ها و عمل قرار دارد. آموزشکاران همواره می‌کوشند به طور شایسته اندیشه‌ها، نگرش‌ها و کنش‌ها را دریابند و به گونه‌ای اثربخش فرصت یادگیری برای یادگیرندگان را فراهم آورند. در معنایی دیگر، آموزشکاران، مجریان و فرصت‌سازان اجرای برنامه‌های درسی هستند. همچنین، آموزشکاران را می‌توان نماینده رسمی یا غیررسمی نظام آموزشی دانست که توسط آنان انتظارات نظام آموزشی در قالب برنامه‌های درسی و آموزش به یادگیرندگان ارائه می‌شود. برداشت­های زیادی را هم می‌توان به موارد اشاره شده در پیش افزود. با توجه به این برداشت‌ها، اگر نظام‌های آموزشی رسمی و غیررسمی در سر سودای به مقصد رساندن اندیشه‌ها و انتظاراتشان را دارند، در کنار هر عاملی که باید برای ارائه اندیشه‌ها و انتظاراتشان در نظر آورند نباید نسبت به روش‌های تدریس بی‌توجه باشند. به تعبیری، شاه‌کلید موفقیت هر نظام آموزشی میزان تسلط آموزشکاران آن بر روش­های تدریس است.

نویسنده / نویسندگان
محرم آقازاده