راهنمای کاربردی نگارش واحد یادگیری

راهنمای کاربردی نگارش واحد یادگیری

راهنمای کاربردی نگارش واحد یادگیری

درباره کتاب

مخاطب این کتاب کسانی هستند که علاقه دارند مهارت خود را در نگارش واحد یادگیری بهبود ببخشند. در کتاب حاضر، نگارش واحد یادگیری بر اساس دیدگاه فهم مبتنی بر طرح تبیین می شود. فهم مبتنی بر طرح را می توان فهم مبتنی بر طرح و نقشه قبلی هم تفسیر کرد. فهم مبتنی بر طرح به معنای آن است که برنامه‌های درسی و یادگیری بر اساس نتایج مطلوب تدوین می‌شوند و به اجرا در می آیند. ما بر این باور هستیم که هیچ موفقیت و دستاوردی اتفاقی نیست؛ یادگیری هم از این قاعده مستثنا نیست. ابزار عملی نگارش واحد یادگیری، طراحی آموزشی معکوس است. در واقع، فهم مبتنی بر طرح با استفاده از ابزاری چون طراحی آموزشی معکوس عملیاتی می شود. فهم مبتنی بر طرح فرایندی برای طرح ریزی است که ساختاری را برای هدایت برنامه درسی، سنجش و آموزش ارایه می دهد. دو ایده کلیدی فهم مبتنی بر طرح، 1) تدریس و سنجش برای فهمیدن و انتقال یادگیری، و 2) طراحی برنامه درسی به صورت معکوس است. طراحی آموزشی معکوس به معنی در نظرگرفتن سرانجام یادگیری دانش آموزان در هنگام طراحی مواد آموزشی است. کتابی که در دست دارید کتابی است که به صورت واضح طراحی واحد یادگیری را با در نظر داشتن دیدگاه فهم مبتنی بر طرح معرفی می کند و به هدایت خواننده در طی فرایندِ نگارش واحدِ یادگیری می پردازد. این کتاب شامل 8 پودمان یادگیری است. هر یک از پودمان ها در بستر طراحی و برنامه ریزی معکوس ارایه میشوند. هر پودمان موارد بر شمرده زیر را در بر میگیرد: بحث نظری درباره ایده های کلیدیِ هر پودمان تمرین های راهنما، کاربرگ ها و نکته هایی برای طراحی واحد یادگیری نمونه ای از یک طراحی زایا معیارهای بازبینی (استانداردهای طراحی) با نظر به خود سنجی فهرستی از منابع برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر

نویسنده / نویسندگان
گرنت ویگینز
جی مکتای

مترجم / مترجمان
پریناز پورعلی
محرم آقازاده