آموزش هیبریدی

آموزش هیبریدی

آموزش هیبریدی

درباره کتاب

کتابی که پیش روی شماست مجموعه ده مقاله برگزیده درباره مفهوم جدیدی است با عنوان آموزش هیبریدی، برای درک بهتر مفهوم یادگیری هیبریدی، فهم دو واژه «هیبرید» و «آموزش» پیش نیاز درک این مفهوم جدید است: ماشین های هیبریدی، جنگ های هیبریدی، ذهن هیبریدی و... آموزش هیبریدی مانند خیلی از مفاهیم دیگری که در حوزه های نظامی و صنعتی به کار گرفته شدند و سپس در حوزه آموزش هم ورود کردند و هم اکنون به عنوان راهکاری برای نیاز امروز و فردای مدارس توصیه می شود، نیاز به مطالعه و بررسی از طرف آموزشکاران دارند. لازم به ذکر است یادگیری هیبریدی در معانی مختلف به کار رفته است بعضی اوقات مترادف با یادگیری تلفیقی گاهی مترادف با یادگیری آلیاژی و گاهی به معنی یادگیری ترکیبی است و در بعضی اوقات به مثابه یک ترکیب فرهنگی گاهی به معنی ترکیب محتوی و گاهی به عنوان استفاده از روش های گوناگون مد نظر بوده است،که در مقالات و کتاب های گوناگون و متنوع آن را می توانید مشاهده کنید در این کتاب تعریفی که گرد آوردندگان این اثر مد نظر داشته اند، روش های هیبریدی بوده است و مفهوم محتوی را با مفهوم یادگیری تلفیقی باز تعریف کرده اند، لذا هرجا سخنی از روش های ترکیبی است مساوی یادگیری هیبریدی بوده است و هرجا سخن از ترکیب موضوعات مختلف آموزشی بوده یادگیری تلفیقی مد نظر بوده است به هر سوی با توجه به اهمیت فرایند طرح درس نویسی، تدریس و ارزشیابی به عنوان عناصر اصلی آموزش مقالاتی برای این سه عنصر اساسی آموزش در این بسته پیشنهادی مد نظر قرار گرفته است امید است این مجموعه انتخاب و گردآوری شده کمک شایانی را به آموزشکاران کشور به جهت استفاده در مدرسه و کلاس درس بنماید و تصمیم سازان را در اتخاذ تصمیمات انعطاف پذیر برای کلاس درس، مدرسه و سازمان های آموزشی یاری نماید.

نویسنده / نویسندگان
جمعی از نویسندگان

مترجم / مترجمان
محرم نقی زاده
کیارش رمضان نژاد