شاخص های جهانی منزلت معلم

شاخص های جهانی منزلت معلم

شاخص های جهانی منزلت معلم

درباره کتاب

کتاب شاخص های جهانی منزلت معلم نوشته پیتر دالتون و دیگران است. با توجه به توسـعه‌ی آموزش و پرورش تطبیقی در جهان به عنوان یک روش مهم و عدم جایگـاه مناسـب آن در کشـور ما موسسه مدارس یادگیرنده مرآت در راستای چشم‌انداز این مرکـز کـه پشـتیبانی از مـدارس کشـور است، علاوه بر ارائه خدمات و محصولات آموزشی به‌منظـور دانـش‌افزایـی نیـروی انسـانی مـدارس و افزایش مهارت ادراکی تصمیم‌گیران و مدیران مدارس اقدام به انتشار مجموعه کتاب‌های دانش‌افزایی کرده است. این کتاب‌ها راهی برای ورود تجربیات موفق کشورهای دیگر از سطح دانشگاه به آموزش و پرورش و به‌ویژه بـه مدرسـه و کلاس درس است. کتاب شاخص های جهانی منزلت معلم یکی از این کتاب‌ها است که با هدف بهبود وضعیت آموزش و رشد ذهنی دانش‌آموزان نوشته شده است. با توجه به اینکه در برنامه درسی ملی، نقش معلم به عنوان اسوه‌ای بصیر و امین در جهت شناخت و بسط ظرفیت وجودی دانش‌آموزان و خلق موقعیت‌های تربیتی و راهبر فرایند یاددهی- یادگیری مشخص شده است، مسئولیت تطبیق، تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی و تربیتی در سطح کلاس را نیز برعهده دارد و در الگوی هدف‌گذاری پنج عنصر تعقل، ایمان، علم، عمل و اخلاق را در چهار عرصة ارتباط دانش‌آموز با خود، خدا، خلق و خلقت در شبکه‌ای مفهومی و درهم تنیده ممزوج می‌کند. همچنین در حوزه‌های یادگیری رابطه طولی و عرضی اهداف دوره‌های تحصیلی را ممکن می‌سازد. ناگفته پیداست که توجه به جایگاه و منزلت معلم، که در میان همه ارکان و عوامل سهیم و مؤثر فرایند تربیت نقش کلیدی را ایفا می‌کند، در همة زمینه‌های تخصصی و حرفه‌ای ضرورت دارد و تربیت سرمایه‌های انسانی در نهاد اجتماعی مدرسه ایجاب می‌کند هرچه بیشتر به منزلت معلم پرداخته شود. در این راستا، گزارش شاخص‌های جهانی معلم (GTSI)، که آخرین نسخة آن در سال ۲۰۱۸ تهیه شده است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این گزارش توسط بنیاد وارکی اجرا و مدون و سپس توسط نویسندگان این گزارش مکتوب شده است. امید است با بررسی تطبیقی شاخص‌های منزلت معلم در عرصه‌های بین‌المللی، از تجربیات جهانی در چارچوب اسناد بالادستی کشورمان بهره‌مند و از تلاش ارزشمند معلمان فرهیخته قدردانی و موجبات رضایت خاطر آنان فراهم آید.

نویسنده / نویسندگان
پیتر دالتون
اسکار مارچنارو
روبرت دنیس
پو-ون شی

مترجم / مترجمان
پانته آ درُی