رهبری نوکیش ساختن مدارس نوآور برای دانش‌آموزان عصر دیجیتال

رهبری نوکیش ساختن مدارس نوآور برای دانش‌آموزان عصر دیجیتال

رهبری نوکیش ساختن مدارس نوآور برای دانش‌آموزان عصر دیجیتال

درباره کتاب

رهبری نوکیش، رهبری آموزشی برای عصر دیجیتال و شرایط نا اطمینان است؛ چرا که رهبری نوکیش دانش‌آموزمحور، مشارکتی و جمعی است و بهترین چیزی را که میشناسیم با بهترین چیزهای آینده ادغام میکند. متمایزترین ویژگی رهبری نوکیش، یک بی‌اعتنایی آشکار به غیرممکن‌ها در انجام مسئولیت‌های خود برای آماده کردن همه دانش‌آموزان برای آینده است. رهبری نوکیش رویکردی برای رهبری مدرسه بر پایه رهبران مدرسه در نقش یادگیرنده و جهانی به طور فزاینده در حال ارتباط و پاسخگو در برابر تغییرات با سرعتی سرسام‌آور است. این کتاب برای همه رهبران مدارسی است که آرزو دارند مدارس خود را به واسطه روش‌های رهبری مرتبط به سمت یک الگوی یادگیری مدرن سوق دهند. روش‌هایی که با فناوری آغاز نمی‌شوند، بلکه با آموزشی که به وسیله ارتباطات حمایت می‌شود، آغاز میگردند.

نویسنده / نویسندگان
برد گوستافسون

مترجم / مترجمان
حیدر تورانی
مهرو اشجع‌مهدوی
سیما اتحادی