طراحی آموزشی، رویکرد شناختی به آموزش تلفیقی

طراحی آموزشی، رویکرد شناختی به آموزش تلفیقی

طراحی آموزشی، رویکرد شناختی به آموزش تلفیقی

درباره کتاب

در این کتاب بر اساس آموزه‌های علوم یادگیری، روش‌هایی برای طراحی فعالیت‌های یادگیری معرفی و نمونه‌هایی از فعالیت‌های طراحی شده برمبنای الگوی آموزش تلفیقی برای دوره دبستان ارائه می‌شود. در این رویکرد، طراحی آموزشی، کنشی برای خلق محیط یادگیری تلقی می‌شود که در آن یادگیری عمیق اتفاق می‌افتد. مؤلفه‌ی کانونی در فرایند طراحی آموزشی، نظام باورهای معلمان به ویژه ذهنیت آنها درباره یادگیری است که نقطه اتکاء برای تصمیم‌گیری درباره موقعیت‌ها و فعالیت‌های یادگیری محسوب می‌شود. بنابراین، برای تغییر رویکرد طراحی آموزشی، تغییر مفهوم «یادگیری» بر اساس نظریه‌های علمی ضرورت دارد. علوم جدید یادگیری، یادگیری اصیل (عمیق) را حاصل سه فرایند پایه‌ی شناختی، هیجانی و اجتماعی می‌داند که نظام کنش‌های تعاملی معلمان و دانش‌آموزان را شکل می‌دهد. بر اساس شواهد علوم یادگیری، معیارهایی برای بهسازی محیط یادگیری ارائه می‌شود که می‌توان از آنها در فرایند طراحی، اجرا و ارزشیابی آموزش بهره گرفت. از مهمترین این موارد می‌توان به مرتبط بودن تجربه‌های یادگیری با زندگی واقعی و خلق تجارب یادگیری تلفیقی اشاره کرد.

نویسنده / نویسندگان
محمود تلخابی