مدارس باز- مدارس سالم (مدارسی که در آن رویکردهای پیشرفته آموزشی اجرا می‌شوند)

مدارس باز- مدارس سالم (مدارسی که در آن رویکردهای پیشرفته آموزشی اجرا می‌شوند)

مدارس باز- مدارس سالم (مدارسی که در آن رویکردهای پیشرفته آموزشی اجرا می‌شوند)

درباره کتاب

مدیران و معلمان مدارس برای مدیریت بهینه و اثربخش، علاوه بر داشتن مهارت و روحیه بالای حمایتی و هدایتی و نیز برخورداری از مناسبات انسانی مؤثر و پذیرش نزد کارکنان و دیگر ذینفعان، می‌بایست به حوزه دانش کمی و کیفی پژوهشی و ابزارهای کنترل و افزایش کیفیت تسلط لازم را داشته باشند. بنابراین، کتاب پیش روی، پژوهش‌محور و روش‌مدار در حوزه «مدرسه باز- مدرسه سالم» است و به مدیران مدارس کمک می‌کند تا با آشنایی و فهم و درک ابزارهای بهبود کیفیت مدرسه، از جمله روش‌ها و فنون شناسایی جوّ مدرسه و فضای اعتماد و سلامت، در اعتلای کیفیت مدرسه خویش اهتمام ورزند.

نویسنده / نویسندگان
وينک هوی
جان تارتر
رابرت کات کمپ

مترجم / مترجمان
حیدر تورانی
سیما اتحادی