راهنمای مسئولان پایه

راهنمای مسئولان پایه

راهنمای مسئولان پایه

درباره کتاب

کتاب حاضر با توجه به اهمیت توانمندسازی مسئولان پایه یا معلمان راهنمای مدارس و افزایش صلاحیت‌های حرفه‌ای آنان، در موسسه مدارس یادگیرنده مرآت به زیور طبع آراسته شد. با توجه به اهمیـت این پست سازمـانی در مدرسه و تجربه عملـی مدارس موفق کشور به ویژه در مدارس خصوصی ایران در چند دهه گذشته و اقتباس عناوین مختلف برای این کارکرد در مدرسه، همچنین تجربه جهانی آن در کشورهای دیگر با عناویـن و نام‌های گوناگـون با هدف توجه به تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان، ارائه یک تجربـه از دیگـر کشورها بیش از پیش لازم به نظر می‌رسیـد. این ترجمه که یک تجربه مسئول پایـگی با عنوان «سرپرست دانش آموزان» در کشور انگلستان می‌باشـد، به عنوان کتابی در حوزه نظر و عمل در اختیار مدیران و مسئولان پایه و معلمان راهنما و دست‌اندرکـاران تعلیم ‌و ‌تربیت کشور قرار گرفتـه اسـت تا آنان را در فراینـد یاددهی و تربیت یاری نماید. ناشر ضمن تشکر از مترجمان این اثر امیدوار است این کتاب یاریگر مناسبـی برای مدارس کشور در فراینـد یادگیـری در مدارس و افزایـش صلاحیت‌های حرفه‌ای کارکنان آنان باشد.

نویسنده / نویسندگان
ناتان مریلین

مترجم / مترجمان
محمد ضیایی مؤید
علی وحدتی دانشمند
محمدحسین کاشانی وحید
امیرحسین ورشوچی‌منفرد
محمدهادی عسگری