مدارس و مراكز آموزشی غیردولتی

مدارس و مراكز آموزشی غیردولتی

مدارس و مراكز آموزشی غیردولتی

درباره کتاب

تاریخ مدارس غیردولتی در ایران سابقه‌ای به درازای مدارس دولتی در ایران دارد و در طول سالیان مورد توجه و نقد دست‌اندركاران آموزشی كشور قرار گرفته است. نگاهی به تاریخچه، ضرورت و لزوم این مدارس و مراكز رسالت این راهنمای عمل میباشد. در این راهنمای عمل توسط نویسنده‌ای به رشته تحریر درآمده است كه آن را از عرصه عمل بازگو مینماید نه از عرصه نظر. در این كتاب نویسنده علاوه بر بررسی تطبیقی موضوع كتاب با ارائه پیوست‌هایی مانند تعیین الگوی شهریه، مدارس غیردولتی از نگاه آمار، قانون تأسیس و اداره مدارس و مراكز غیردولتی، مهارت‌آموزی و معرفی دست‌اندركاران مدارس و مراكز غیردولتی خوانندگان كتاب را یاری مینماید. خواندن این كتاب به كلیه مدیران، مؤسسان و دست‌اندركاران مدارس و مراكز غیردولتی پیشنهاد میگردد.

نویسنده / نویسندگان
اله کرم لیراوی