شرافت معلمی

شرافت معلمی

شرافت معلمی

درباره کتاب

معلمی شریف‌ترین مشاغل است. . . . پس معلم همکاره و هیچ کاره است. هیچ کاره است؛ چون تمام این تمهیدات در خلقت انسان پایه‌ریزی و نهاده شده است و از سویی همکاره است؛ چون اگر نباشد، این وقایع اتفاق نخواهد افتاد. از اینجاست که کانت می‌گوید: بشر تنها با تعلیم و تربیت، آدم تواند شد. پس جا دارد که بگوییم: گویی دست خداست که از آستین معلمان راستین به در آمده است، معلمان کار خلقت را تمام می کنند. برکت تأثیر خودمان را می‌توانیم از تفاوتی که بین کسانی که از برکات تعلیم‌و‌تربیت محروم بوده‌اند و آن‌هایی که از تعلیم‌و‌تربیت بهره‌مند شده‌اند، مشاهده کنیم. بی‌خود نیست که حضرت علی (ع) می‌فرماید: من علمنی حرفا، فقد سیرنی عبدا. آن وقت خواجه نصیر می‌فرماید: به توسط این صناعت، یعنی معلمی میسر می‌شود که ادنی مراتب انسانی را به اعلا مدارج رسانند. پس با اعجاب تمام اضافه می‌کند، پس صناعتی که بدو اخص موجودات را اشرف کائنات می‌توان کرد، چه شریف صناعتی بود! نه! هیچ مبالغه نیست. معلمی بهترین مشاغل است. شریف‌ترین مشاغل است.

نویسنده / نویسندگان
محرم نقی زاده
محمد دشتی