راهنمای عملی مربیان پیش‌دبستانی

راهنمای عملی مربیان پیش‌دبستانی

راهنمای عملی مربیان پیش‌دبستانی

درباره کتاب

برای آن که مربیان و علاقه‌مندان به حوزه پیش‌دبستانی بتوانند محتوای مناسب آموزشی برای کودکان این دوره براساس برنامه درسی ملی (مصوب 1391) تهیه کنند، باید با سه قلمرو موضوعی زیر آشنایی داشته باشند: با چارچوب انتظارات یا آنچه کودکان ضروری است یاد بگیرند، آشنا باشند؛ با ویژگیهای کودکان پیش‌دبستانی از حیث تواناییها و محدودیت‌ها برای یادگیری، آشنا باشند؛ با چگونگی شیوه‌های مختلف تهیه محتوای مناسب آموزشی، آشنا باشند. کتاب «راهنمای عمل مربی» نیز بر همین اساس و به منظور آشنایی مربیان و علاقه‌مندان با چگونگی فرایند تهیه محتوای آموزشی تهیه شده است.

نویسنده / نویسندگان
نبیاله صادقیان