راهنمای عملی نگارش و اجرای برنامه مدرسه

راهنمای عملی نگارش و اجرای برنامه مدرسه

راهنمای عملی نگارش و اجرای برنامه مدرسه

درباره کتاب

نویسندگان کتاب، این نسخه را «ویرایش نخست» ‌نامیده‌اند و درصددند با همکاری و مشارکت فکری مدیران مشتاق و تیم‌های مدیریتی همراه آنان و با بهره‌مندی از تجربه‌های زیستۀ دست‌اندرکاران رهبری آموزشی در مدارس، ویرایش‌های بعدی را به مرور تکامل‌یافته‌تر کنند. متن اصلی کتاب در هشت فصل تدوین شده است. ضمن این که تقریباً در حاشیۀ قریب به اتفاق صفحات و جدای از متن اصلی، شاهد حواشی گوناگونی خواهید بود که در قالب‌های گوناگون، شما را بیشتر با متن درگیر و مرتبط می‌کنند. این حواشی، از مزیت‌های نسبی کتاب‌اند که در دیگر کتاب‌های انتشاریافته از سوی موسسه مدارس یادگیرنده مرآت هم شاهد آن‌ها هستیم. برای آگاهی از شمای کلی کتاب، نقشۀ مفهومی مطالب مندرج در فصل‌های هشت‌گانه، در صفحات آغازین کتاب درج شده است. مشاهدۀ این نقشۀ مفهومی، در یک چارچوب گشتالتی، به مخاطبان یادآور می‌شود که کتاب، در مجموع چه می‌خواهد و راه رسیدن به این فهم را چگونه انتخاب کرده است.

نویسنده / نویسندگان
حیدر تورانی
محرم نقی زاده
مرتضی مجدفر