بسته آموزشی برنامه درسی و یادگیری اثربخش

بسته آموزشی برنامه درسی و یادگیری اثربخش

بسته آموزشی برنامه درسی و یادگیری اثربخش

درباره کتاب

کتاب حاضر، نگارش جدیدی از مجموعه سابق مؤلف این اثر، دکتر مرتضی مجدفر است که پیش از این تحت عنوان «بسته آموزشی چیست؟» و در فاصله زمانی سال‌های 1375 تا 1383، سه ویرایش آن به چاپ رسیده بود. اما مؤلف در «بسته آموزشی، برنامه درسی و یادگیری اثربخش»، با بهره‌گیری از تجربه‌های پیشین و فعالیت‌های علمی و عملی گوناگون اندیشمندان ایرانی و خارجی، مجموعه به‌روزی را مهیا کرده که میتواند علاوه بر پاسخگویی به پرسش‌ها، نکته‌ها و چالش‌های آموزشکاران ایرانی؛ به طور عملی یاریگر آنها در صحنه کلاس‌های درس باشد. به اعتقاد مؤلف کتاب، بسته آموزشی، یک نرم‌افزار آموزشی کارآمد است که علاوه بر آن که یک سامانه کامل از فعالیت‌های یادگیری را عرضه میکند، در انفرادی کردن آموزش و پرورش استعدادها و توانمندیهای بالقوه دانش‌آموزان و نیز علمی کردن ارزشیابی از آموخته‌های دانش‌آموزان و آزمون‌ها و ابزارهای اندازه‌گیری تشخیصی و مجموعه فعالیت‌های انفرادی و گروهی آنها و نیز تبیین و شناسایی تجهیزات دیداری- شنیداری و وسایل آموزشی مورد استفاده در کلاس درس و ارائه راهنمای تدریس و الگوهای طراحی آموزشی و طرح درس نیز میتواند یاریدهنده کار تعلیم و تربیت باشد. کتاب، حاصل فعالیت علمی 17 ساله مؤلف در زمینه بسته‌های آموزشی است.

نویسنده / نویسندگان
مرتضی مجدفر