مبانی نظری فلسفه برای کودکان

مبانی نظری فلسفه برای کودکان

مبانی نظری فلسفه برای کودکان

درباره کتاب

برنامه فلسفه برای کودکان به‌دنبال پرورش تعقل، خلاقیت، درک اخلاقی، رشد روابط فردی و بین‌فردی و توانایی مفهوم‌یابی از تجربه است. این برنامه با استفاده از اجتماع پژوهشی تلاش می‌کند تا کاوشگری فلسفی، اجتماعی، اخلاقی، علمی و هنری‌ـ‌ادبی را در نظام آموزشی جاری کند. نتیجه چنین اقدامی رشد تفکر انتقادی، خلاق و مراقبتی خواهد بود. تلاش این کتاب در دو بخش و سیزده فصل این است که هم مبانی نظری فلسفه برای کودکان را بررسی کند و هم آن‌ها را نقادی کند.در بخش اول به مفهوم فلسفه و مبانی متافیزیکی، معرفتی و ارزش‌شناختی این برنامه توجه شده و برنامه درسی فلسفه برای کودکان و اجتماع پژوهشی توصیف شده است. همچنین ریشه‌های تاریخی و مدل ارزشیابی نیز در این بخش بررسی شده است. در بخش دوم، مفهوم فلسفه، فلسفه تحلیلی، دیدگاه پیاژه، برنامه درسی و مقایسه کودکان با بزرگسالاننقد شده است. فلسفه برای کودکان اکنون هم جای مستحکمی در میان نظریه‌های تربیتی پیدا کرده است و هم مدعی است که می‌تواند جایگزینی برای نظام‌های آموزشی باشد

نویسنده / نویسندگان
یحیی قائدی