روش‌های نوین ارزشیابی در دوره ابتدایی

روش‌های نوین ارزشیابی در دوره ابتدایی

روش‌های نوین ارزشیابی در دوره ابتدایی

درباره کتاب

کتابی که پیش رو دارید به ارزشیابی اثربخش اختصاص دارد. در این کتاب گونه‌ای از ارزشیابی یادگیری مورد توجه است که میتوان آن را «ارزشیابی همه‌جانبه» نام نهاد. منظور از همه‌جانبه بودن ارزشیابی یادگیری در اینجا ارزشیابی از یادگیری، ارزشیابی برای یادگیری و ارزشیابی به مثابه یادگیری است. از سوی دیگر، همه‌جانبه بودن یادگیری به معنای مشارکتی بودن ارزشیابی یادگیری دانش‌آموز است. هر اندازه اطلاعات مورد نیاز برای داوری درباره یادگیری دانش‌آموز از منابع متنوع‌تری گردوری و در تحلیل وارد شود، به همان اندازه ارزشیابی نتیجه مطلوب‌تری خواهد داشت. کتاب حاضر، کتابی برای ارزشیابی یادگیری در چارچوب برنامه درسی دوره ابتدایی است. مجموعه روش‌هایی که همراه با مثال در این کتاب ارائه شده، راهنمای ارزشمندی برای ارزشیابی یادگیری و آگاهی از نحوه ارزشیابی اثربخش است. این کتاب بنا به ضرورت بهسازی توان حرفه‌ای معلمان دوره ابتدایی برای ارزشیابی در بستر برنامه درسی ترجمه شده است. این کتاب که حاصل کار «شورای ملی برنامه‌ریزی و ارزشیابی» (NCCA) کشور ایرلند است، به عنوان کتاب راهنما در اختیار مدارس و معلمان آن کشور قرار گرفته و امید است که در اجرای سند برنامه درسی ملی و ارزشیابی توصیفی یاریگر معلمان و مدارس کشور ما نیز باشد.

نویسنده / نویسندگان
شورای ملی برنامه‌ریزی و ارزشیابی (NCCA)

مترجم / مترجمان
محرم آقازاده