تربیت مهارت‌های تفکر و کارآفرینی در مدرسه

تربیت مهارت‌های تفکر و کارآفرینی در مدرسه

تربیت مهارت‌های تفکر و کارآفرینی در مدرسه

درباره کتاب

در یک تحلیل کلان میتوان ادعا کرد بین سیاست‌های توسعه کشور و فرایند تعلیم و تربیت رابطه مستقیمی وجود دارد. یکی از سیاست‌های توسعه کشور، اقتصاد مقاومتی است. ترجمه اقتصاد مقاومتی در نهاد آموزش و پرورش یعنی تربیت نسلی فکور، کارآفرین و مؤمن. اقتصاد مقاومتی یعنی توانمندی در تولید و صادرات، یعنی اتکاء به تولید ملی، یعنی توانایی نوآوری در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و ... برای تحقق این ویژگیها در کشور، نیازمند تربیت نسلی خلاق، نوآور و کارآفرین هستیم. این نوع تربیت نیازمند تغییر رویکرد آموزش و پرورش از تربیت کارمندمحوری به کارآفرین‌محوری میباشد. تربیت نسلی فکور، مؤمن و کارآفرین از مأموریت‌های اصلی مدرسه براساس مبانی نظری سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش تلقی میشود. هدایت همه فعالیت‌های درسی و فرهنگی مدرسه در جهت تربیت نسلی با سه ویژگی فوق، نیازمند شناخت این ویژگی و شایستگی از سوی معلمان، مربیان و مدیران مدارس است. براساس این فلسفه، کتاب تربیت مهارت‌های تفکر و کارآفرینی طراحی و تدوین شده است. امیدوارم این کتاب بتواند از طریق عملیاتی کردن رویکرد فوق زمینه‌های تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی را در کشور فراهم آورد.

نویسنده / نویسندگان
عظیم محبی