اصول، راهبردها و کاربردهای سنجش برای یادگیری

اصول، راهبردها و کاربردهای سنجش برای یادگیری

اصول، راهبردها و کاربردهای سنجش برای یادگیری

درباره کتاب

سنجش برای یادگیری از شاخه‌های ارزشیابی تکوینی است. در سنجش برای یادگیری بر مشارکت مشترک معلم و دانش‌آموز در نوشتن اهداف یادگیری، اجرای ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات، و تهیه و ارائه بازخوردهای یادگیری به منظور اصلاح، بهبود یا ارتقای عملکرد تحصیلی تأکید میشود. کتاب سنجش برای یادگیری حاصل هفت سال پژوهش در حوزه‌های تخصصی زیر میباشد: 1- نظریه‌های یادگیری؛ 2- ارزشیابی آموزشی؛ 3- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی؛ 4- روان‌سنجی کاربردی؛ 5- برنامه‌ریزی درسی؛ 6- نظریه‌های آموزشی. در حقیقت این کتاب برآیندی از اطلاعات سازمانیافته در حوزه‌های شش‌گانه فوق میباشد. در این کتاب سعی شده است مفروضات، اصول، باورها و مراحل تدوین تا اجرای سنجش برای یادگیری به صورت علمی و با ارائه نمونه‌های عملی و کاربردی در کلاس درس جهت دانش‌افزایی و مهارت‌افزایی معلمان معرفی شود.

نویسنده / نویسندگان
ایرج خوش‌خلق