مشاوره و برنامه‌ریزی آموزشی

مشاوره و برنامه‌ریزی آموزشی

مشاوره و برنامه‌ریزی آموزشی

درباره کتاب

این کتاب به دو مجموعه پرسش‌ پرتکرار دانش‌آموزان در مدرسه میپردازد: چگونه برنامه‌ریزی کنیم؟ و چگونه برنامه ساخته شده خود را اجرا یا مطالعه کنیم؟ این دو سؤال از مجموعه سؤالات اساسی است که دائماً در طول سال تحصیلی از طرف دانش‌آموزان، اولیا و مسئولان مدرسه بدان پرداخته میشود. اگرچه کتاب‌های زیادی در حوزه دانشگاهی درباره روش مطالعه و برنامه‌ریزی آموزشی برای دانش‌آموزان وجود دارد ولی جمع‌آوری و ارائه دانش ضمنی این تجربه کار پراهمیتی به نظر میرسد؛ چرا که تبدیل دانش ضمنی، که به آن تجربه زیسته گفته میشود، به دانش مصرّح، که به صورت مکتوب نوشته میشود، کار دشواری میباشد؛ زیرا تبدیل تجربیات زیسته به واژه و کلمه در چارچوب قواعد دانشگاهی بسیار کار سختی میباشد. با این روش تجربه زیسته در محک نقد و بررسی دیگران قرار میگیرد. باری با توجه به همه مشکلات مکتوب‌سازی دانش ضمنی، این کتاب گامی به جهت مستندسازی دانش مشاوره یک مشاور در طول سالیان مشاوره در مدارس موفق کشور میباشد.

نویسنده / نویسندگان
سیداحمد میربلند