نظارت آموزشی کلاس درس‌محور

نظارت آموزشی کلاس درس‌محور

نظارت آموزشی کلاس درس‌محور

درباره کتاب

صاحب‌نظران می‌گویند که هر گونه پیشنهادی برای اصلاح، تغییر ساختار یا تحول مدارس، بر رشد حرفه‌ای معلمان، به‌عنوان اساسی‌ترین وسیله ایجاد تغییرِ مورد نیاز، تأکید میکند. بنابراین، از آنجایی که باید یادگیری دانش‌آموزان و بهبود کیفیت آموزشی را در فرایند یاددهی- یادگیری جست‌وجو کرد و معلمان مهم‌ترین عامل در بالا بردن کیفیت یادگیری دانش‌آموزان هستند، پرداختن به نظارت آموزشی (رشد و بالندگی مستمر حرفه‌ای) معلمان از اهمیت و اولویت زیادی برخوردار است. این کتاب براساس چرخه چندمرحله‌ای نظارت بالینی تدوین شده است. این چرخه شامل ایجاد آمادگی، نشست قبل از مشاهده، مشاهده تدریس، تحلیل و تفسیر داده‌ها (تشخیص)، نشست بعد از مشاهده (برنامه‌ریزی برای رشد و بالندگی حرفه‌ای معلم)، ارزشیابی جامع فرایند و پیگیری رشد و بالندگی معلم میشود. مخاطبان اصلی این کتاب مدیران مدارس و کسانی که می‌خواهند مدیر مدرسه شوند، ناظران آموزشی، گروه‌های آموزشی، معلمان، کارشناسان آموزشی، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران رشد حرفه‌ای معلمان، دانشجومعلمان و همچنین افرادی که در جامعه دانشگاهی درگیر برنامه‌های مدیریت آموزشی در مدارس هستند، میباشند.

نویسنده / نویسندگان
بیژن عبدالهی