معلم ژاپنی به مثابه رهبر

معلم ژاپنی به مثابه رهبر

معلم ژاپنی به مثابه رهبر

درباره کتاب

کتابی که پیش روی شماست تجربه زیسته یکی از معلمان ژاپن میباشد که هدف از تألیف آن را معرفی سیستم آموزش و پرورش ژاپن، آشنا ساختن خواننده با فرهنگ و جوّ حاکم در کلاس‌های درس ژاپن از طریق تجربیات شخص مؤلف در طول سه دهه معلمی و فعالیت در مدرسه میداند، این انتقال در این کتاب با عبارت انتقال «دیاِن‌ای» معلمی تعبیر شده است. این کتاب را میتوان «درس‌پژوهی در میدان عمل» نیز نامید. درس‌پژوهی به مثابه الگویی اثربخش برای بهسازی آموزش، نظریه‌ای برای بهسازی عمل و به عبارتی دیگر ساختن نظریه در متن عمل است. این کتاب میکوشد به خوانندگان نشان دهد که چگونه در میدان عمل؛ یعنی مدرسه و کلاس درس، تئوری تربیتی ساخته میشود، شکل میگیرد، بازسازی میشود و توسعه مییابد. این کتاب حاصل زحمات آقای ایشیکاوا، آقای دکتر رضائی و آقای دکتر سرکارآرانی است که در شکل‌گیری این اثر سهم به‌سزایی داشته‌اند. به عبارت دیگر، این اثر یک اثر ژاپنی- ایرانی است که هدف آن انتقال تجربه، الگوی بهسازی آموزشی و توانمندسازی معلمان ژاپنی به معلمان ایران است. لازم به ذکر است این اثر به طور هم‌زمان توسط انتشارات میایتوشو در ژاپن و انتشارات مرآت در ایران در اختیار خوانندگان ژاپنی و ایرانی قرار گرفته است.

نویسنده / نویسندگان
یوشی تاکا ایشی کاوا

مترجم / مترجمان
علیرضا رضایی