رهبری اثربخش

رهبری اثربخش

رهبری اثربخش

درباره کتاب

از میان مشاغل گوناگون، مدیریت و رهبری مدرسه در دریف مشاغل سخت، دشوار و پرمسئولیت است. افرادی که عهده‌دار این مسئولیت میشوند اغلب به این سختی و دشواری اذعان و توجه ندارند و به قول معروف نمیدانند که مدیریت مدرسه مانند شنا کردن در خلاف جهت آب است و از این روی میطلبد تا افرادی با انگیزه، توانمند و با اعتماد به نفس، عهده‌دار آن شوند. چرا که شنا کردن در جهت آب از ماهی مرده هم برمیآید. وقتی همه چیز مهیا و همه تمهیدات فراهم باشد مدیریت و رهبری، آن‌چنان سخت و دشوار نخواهد بود. این که بتوانیم با حداقل سرمایه‌گذاری در ورودیهای سیستم مدرسه، به کمک بهسازی فرایندها و بهره‌گیری از ایمان، انگاره و نگرش مثبت، ، نگاه و تصویر بزرگ، تکیه بر داشته‌ها، توسعه اعتمادجمعی و مناسبات انسانی «به مثابه سازه‌های نرم»، مدرسه‌ای را رقم بزنیم که ذینفعان آن، از نتایج و بازده آن رضایت داشته باشند، کاری سترگ کرده‌ایم. این مهم با کسب تواناییها، شایستگیها و قابلیت‌های مبتنی بر «مدل مفهومی رهبری اثربخش مدرسه» که در این کتاب به آن پرداخته شده است، شدنی و اطمینان بخش است.

نویسنده / نویسندگان
حیدر تورانی