کارگاه دوره

کارگاه دوره ی آنلاین
در حال حاضر کارگاه آنلاینی فعال نیست
کارگاه دوره برگزار شده
روش تدریس ریاضی پنجم
91100607
مدرس دوره : دکتر خسرو داوودی
اطلاعات تکمیلی
آزمون روانشناختی هوش
91401316
مدرس دوره : خانم مریم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
آموزش الکترونیکی
91400810
مدرس دوره : مهندس علی جوادی کیا
اطلاعات تکمیلی
روش تدریس ریاضی پایه سوم
91100420
مدرس دوره : دکتر خسرو داوودی
اطلاعات تکمیلی
روش تدریس ریاضی پایه دوم
91100314
مدرس دوره : دکتر خسرو داوودی
اطلاعات تکمیلی
روش تدریس ریاضی پایه اول
91100204
مدرس دوره : دکتر خسرو داوودی
اطلاعات تکمیلی
روش و فنون تدریس
91400312
مدرس دوره : خانم مریم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
هنر و کاردستی
91602411
مدرس دوره : خانم دانشور
اطلاعات تکمیلی
مهارت های تفکر و حل مسئله
91401414
مدرس دوره : دکتر خسرو داوودی
اطلاعات تکمیلی
آموزش الکترونیکی
91400810
مدرس دوره : مهندس علی جوادی کیا
اطلاعات تکمیلی
روش تدریس ریاضی پایه پنجم
91100607
مدرس دوره : خانم مریم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
تولید و کاربرد ابزار های آموزشی
91400805
مدرس دوره : میرزا پور-حاج علی- دکتر تقوی
اطلاعات تکمیلی
مهارت های بدو خدمت
91402409
مدرس دوره : دکتر تبریزی-آقای وکیلی-صائبی-دلگشایی-شریفی-حسینی خواه-قره باغی-سلیقه دار-محبی- حافظی نژاد-دکتر جمالی-عشایری -سلطانی
اطلاعات تکمیلی
آموزش الکترونیکی
91400810
مدرس دوره : مهندس علی جوادی کیا
اطلاعات تکمیلی
دوره آشنایی با آزمون های روان شناختی هوش
91401316
مدرس دوره : خانم مریم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
روش تدریس ریاضی پایه اول
91100204
مدرس دوره : دکتر خسرو داوودی
اطلاعات تکمیلی
مفاهیم ریاضی
91103234
مدرس دوره : خانم مریم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
آموزش الکترونیکی
91400810
مدرس دوره : مهندس علی جوادی کیا
اطلاعات تکمیلی
مفاهیم ریاضی
91103234
مدرس دوره : دکتر خسرو داوودی
اطلاعات تکمیلی
بررسی و تحلیل ریاضی پایه ششم
91100313
مدرس دوره : خانم مریم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
بررسی و تحلیل فارسی دوره ششم ابتدایی
91000213
مدرس دوره : خانم مریم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
بررسی و تحلیل ریاضی دوره ابتدایی
91100316
مدرس دوره : دکتر خسرو داوودی
اطلاعات تکمیلی
آموزش مجازی
91401983
مدرس دوره : دکتر سعید ضرغامی-حمید احمد هدایت
اطلاعات تکمیلی
بررسی و تحلیل ریاضی دوره ابتدایی
91100316
مدرس دوره : دکتر خسرو داوودی
اطلاعات تکمیلی
دوره آشنایی با آزمون های روان شناختی هوش
91401316
مدرس دوره : خانم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
دوره تخصصی پایه سوم ابتدایی
0
مدرس دوره : گروه مدرسان
اطلاعات تکمیلی
آزمون های روانشناختی - استعداد
91401320
مدرس دوره : مهدی نکویی
اطلاعات تکمیلی
آزمون های روانشناختی - استعداد
91401320
مدرس دوره : مهدی نکویی
اطلاعات تکمیلی
بررسی و تحلیل و روش تدریس ریاضی ششم
91100313
مدرس دوره : سحرکیانی
اطلاعات تکمیلی
بررسی و تحليل و روش تدريس فارسی اول
91000110
مدرس دوره : محسن طاهری،مهرانگیزسلمانی،داود مرآتی، حسن هاشم پور
اطلاعات تکمیلی
توسعه سواد خواندن
99505906
مدرس دوره : محرم نقی زاده
اطلاعات تکمیلی
توسعه سواد خواندن
99505906
مدرس دوره : محرم نقی زاده
اطلاعات تکمیلی
درس پژوهی
99506117
مدرس دوره : محرم نقی زاده
اطلاعات تکمیلی
درس پژوهی
99506117
مدرس دوره : محمد رضا سرکار آرانی
اطلاعات تکمیلی
آزمون های روانشناختی(استعداد)
91401320
مدرس دوره : مهدی نکویی
اطلاعات تکمیلی
نوآوری و کارآفرینی نوآوران آموزشی
99506446
مدرس دوره : عظیم محبی
اطلاعات تکمیلی
سازمان یادگیرنده
91400483
مدرس دوره : محرم نقی زاده
اطلاعات تکمیلی
سازمان یادگیرنده
91400483
مدرس دوره : محرم نقی زاده
اطلاعات تکمیلی
نوآوری و کارآفرینی نوآوران آموزشی
99506446
مدرس دوره : عظیم محبی
اطلاعات تکمیلی
توسعه سواد خواندن
99505906
مدرس دوره : محرم نقی زاده
اطلاعات تکمیلی