کارگاه دوره

کارگاه دوره ی آنلاین
در حال حاضر کارگاه آنلاینی فعال نیست
کارگاه دوره برگزار شده
مفاهیم ریاضی
91103234
مدرس دوره : خانم مریم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
آموزش الکترونیکی
91400810
مدرس دوره : مهندس علی جوادی کیا
اطلاعات تکمیلی
مفاهیم ریاضی
91103234
مدرس دوره : دکتر خسرو داوودی
اطلاعات تکمیلی
بررسی و تحلیل ریاضی پایه ششم
91100313
مدرس دوره : خانم مریم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
بررسی و تحلیل فارسی دوره ششم ابتدایی
91000213
مدرس دوره : خانم مریم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
بررسی و تحلیل ریاضی دوره ابتدایی
91100316
مدرس دوره : دکتر خسرو داوودی
اطلاعات تکمیلی
آموزش مجازی
91401983
مدرس دوره : دکتر سعید ضرغامی-حمید احمد هدایت
اطلاعات تکمیلی
بررسی و تحلیل ریاضی دوره ابتدایی
91100316
مدرس دوره : دکتر خسرو داوودی
اطلاعات تکمیلی
دوره آشنایی با آزمون های روان شناختی هوش
91401316
مدرس دوره : خانم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
دوره تخصصی پایه سوم ابتدایی
0
مدرس دوره : گروه مدرسان
اطلاعات تکمیلی
آزمون های روانشناختی - استعداد
91401320
مدرس دوره : مهدی نکویی
اطلاعات تکمیلی
آزمون های روانشناختی - استعداد
91401320
مدرس دوره : مهدی نکویی
اطلاعات تکمیلی
بررسی و تحلیل و روش تدریس ریاضی ششم
91100313
مدرس دوره : سحرکیانی
اطلاعات تکمیلی
بررسی و تحليل و روش تدريس فارسی اول
91000110
مدرس دوره : محسن طاهری،مهرانگیزسلمانی،داود مرآتی، حسن هاشم پور
اطلاعات تکمیلی
توسعه سواد خواندن
99505906
مدرس دوره : محرم نقی زاده
اطلاعات تکمیلی
توسعه سواد خواندن
99505906
مدرس دوره : محرم نقی زاده
اطلاعات تکمیلی
درس پژوهی
99506117
مدرس دوره : محرم نقی زاده
اطلاعات تکمیلی
درس پژوهی
99506117
مدرس دوره : محمد رضا سرکار آرانی
اطلاعات تکمیلی
آزمون های روانشناختی(استعداد)
91401320
مدرس دوره : مهدی نکویی
اطلاعات تکمیلی
نوآوری و کارآفرینی نوآوران آموزشی
99506446
مدرس دوره : عظیم محبی
اطلاعات تکمیلی
سازمان یادگیرنده
91400483
مدرس دوره : محرم نقی زاده
اطلاعات تکمیلی
سازمان یادگیرنده
91400483
مدرس دوره : محرم نقی زاده
اطلاعات تکمیلی
نوآوری و کارآفرینی نوآوران آموزشی
99506446
مدرس دوره : عظیم محبی
اطلاعات تکمیلی
توسعه سواد خواندن
99505906
مدرس دوره : محرم نقی زاده
اطلاعات تکمیلی