کارگاه دوره

کارگاه دوره ی آنلاین
در حال حاضر کارگاه آنلاینی فعال نیست
کارگاه دوره برگزار شده
مقدمات مدیریت آموزشگاه
91401515
مدرس دوره : آقایان نعمتی-جعغری-صمیمی
اطلاعات تکمیلی
بهداشت بلوغ و نوجوانی
92101815
مدرس دوره : دکتر سید حسن وکیلی
اطلاعات تکمیلی
هوش مصنوعی
99507707
مدرس دوره : دکتر حمید رضا کفاش
اطلاعات تکمیلی
مهارت های بدو خدمت
91402409
مدرس دوره : سیدی-شریعتی-انوشه پور -وکیلی
اطلاعات تکمیلی
روش ها و فنون تدریس
91400312
مدرس دوره : خانم مریم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
روش تدریس فارسی، ریاضی، علوم چهارم دبستان
91100505
مدرس دوره : خانم مریم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
تجهیزات و بازی های آموزشی
99506855
مدرس دوره : خانم مریم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
مهارت و نوشتن و رفع اختلالات املائی
99505646
مدرس دوره : خانم مریم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
دوره ریاضی فارسی هدیه اول تا ششم
91400322
مدرس دوره : -
اطلاعات تکمیلی
ارزشیابی کیفی و توصیفی
91400715
مدرس دوره : امیرحسین سلطانی فلاح
اطلاعات تکمیلی
آموزش و پرورش دانش آموز تیزهوش
91401176
مدرس دوره : استاد مهندس دارابی
اطلاعات تکمیلی
آینده شناسی و نسل شناسی
91401441
مدرس دوره : محرم نقی زاده
اطلاعات تکمیلی
بررسی تحلیل فارسی ابتدایی
91000215
مدرس دوره : خانم مریم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
روش تدریس علوم، ریاضی، ششم
91000213
مدرس دوره : خانم مریم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
روش تدریس علوم،فارسی، ریاضی پایه چهارم
9100505
مدرس دوره : خانم مریم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
قرآن کریم
92503863
مدرس دوره : خانم رشوند
اطلاعات تکمیلی
ابزار و تجهیزات آموزشی
99506855
مدرس دوره : خانم مریم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
مهارت نوشت و رفع اختلالات املائی
99504656
مدرس دوره : خانم مریم عزیزی ،امیرحسین سلطانی
اطلاعات تکمیلی
روش و فنون تدریس
91100312
مدرس دوره : خانم مریم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
پنج ذهن برای آینده
99506923
مدرس دوره : محرم نقی زاده
اطلاعات تکمیلی
کیفیت بخشی کلاس درس
95004609
مدرس دوره : محرم نقی زاده
اطلاعات تکمیلی
طرح درس کاربردی
93601415
مدرس دوره : محرم نقی زاده
اطلاعات تکمیلی
تفکر و حل مسئله
91401414
مدرس دوره : خانم مریم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
آموزش و پرورش دانش آموزان تیز هوش
91401176
مدرس دوره : دکتر دارابی
اطلاعات تکمیلی
روش و فنون تدریس
91400312
مدرس دوره : خانم شریعتی
اطلاعات تکمیلی
روانشناختی هوش
91401316
مدرس دوره : دکتر خسرو داوودی
اطلاعات تکمیلی
پنج ذهن برای آینده
99506923
مدرس دوره : محرم نقی زاده
اطلاعات تکمیلی
اصول و فنون مشاوره
91401009
مدرس دوره : مهدی نیکویی
اطلاعات تکمیلی
روش تدریس ریاضی پایه چهارم
91100505
مدرس دوره : خانم مریم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
ابزار و تجهیزات آموزش ابتدایی
99506855
مدرس دوره : خانم مریم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
مفاهیم ریاضی
91103234
مدرس دوره : دکتر خسرو داوودی
اطلاعات تکمیلی
نو آوری های علمی درس ریاضی
91103245
مدرس دوره : دکتر خسرو داوودی
اطلاعات تکمیلی
آموزش الکترونیکی
91400810
مدرس دوره : مهندس علی جوادی کیا
اطلاعات تکمیلی
تحلیل ریاضی ابتدایی و بازآموزی مبانی علمی
91100602
مدرس دوره : دکتر خسرو داوودی
اطلاعات تکمیلی
روش تدریس ریاضی پایه ششم ابتدایی
91100313
مدرس دوره : خانم مریم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
روانشناختی هوش
91401316
مدرس دوره : مریم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
تحلیل ریاضی دوره ابتدایی
91100316
مدرس دوره : دکتر خسرو داوودی
اطلاعات تکمیلی
تحلیل ریاضی دوره ابتدایی
91103221
مدرس دوره : دکتر خسرو داوودی
اطلاعات تکمیلی
روش‌های فعال یاددهی یادگیری
991400322
مدرس دوره : دکتر اسماعیل عظیمی
اطلاعات تکمیلی
اصول و فنون مشاوره
91401009
مدرس دوره : دکتر نیکویی
اطلاعات تکمیلی
اصول و فنون مشاوره
91401009
مدرس دوره : مهدی نیکویی
اطلاعات تکمیلی
روش تدریس فارسی پنجم
91000503
مدرس دوره : خانم مریم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
اصول و فنون مشاوره و راهنمایی
91401009
مدرس دوره : محمد رضا پوردستمالچی
اطلاعات تکمیلی
روش تدریس علوم پنجم
91200534
مدرس دوره : خانم مریم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
روش تدریس ریاضی پنجم
91100607
مدرس دوره : خانم مریم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
آموزش الکترونیکی
91400864
مدرس دوره : مهندس علی جوادی کیا
اطلاعات تکمیلی
روش تدریس ریاضی پنجم
91100607
مدرس دوره : دکتر خسرو داوودی
اطلاعات تکمیلی
آزمون روانشناختی هوش
91401316
مدرس دوره : خانم مریم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
آموزش الکترونیکی
91400810
مدرس دوره : مهندس علی جوادی کیا
اطلاعات تکمیلی
روش تدریس ریاضی پایه سوم
91100420
مدرس دوره : دکتر خسرو داوودی
اطلاعات تکمیلی
روش تدریس ریاضی پایه دوم
91100314
مدرس دوره : دکتر خسرو داوودی
اطلاعات تکمیلی
روش تدریس ریاضی پایه اول
91100204
مدرس دوره : دکتر خسرو داوودی
اطلاعات تکمیلی
روش و فنون تدریس
91400312
مدرس دوره : خانم مریم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
هنر و کاردستی
91602411
مدرس دوره : خانم دانشور
اطلاعات تکمیلی
مهارت های تفکر و حل مسئله
91401414
مدرس دوره : دکتر خسرو داوودی
اطلاعات تکمیلی
آموزش الکترونیکی
91400810
مدرس دوره : مهندس علی جوادی کیا
اطلاعات تکمیلی
روش تدریس ریاضی پایه پنجم
91100607
مدرس دوره : خانم مریم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
تولید و کاربرد ابزار های آموزشی
91400805
مدرس دوره : میرزا پور-حاج علی- دکتر تقوی
اطلاعات تکمیلی
مهارت های بدو خدمت
91402409
مدرس دوره : دکتر تبریزی-آقای وکیلی-صائبی-دلگشایی-شریفی-حسینی خواه-قره باغی-سلیقه دار-محبی- حافظی نژاد-دکتر جمالی-عشایری -سلطانی
اطلاعات تکمیلی
آموزش الکترونیکی
91400810
مدرس دوره : مهندس علی جوادی کیا
اطلاعات تکمیلی
دوره آشنایی با آزمون های روان شناختی هوش
91401316
مدرس دوره : خانم مریم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
روش تدریس ریاضی پایه اول
91100204
مدرس دوره : دکتر خسرو داوودی
اطلاعات تکمیلی
مفاهیم ریاضی
91103234
مدرس دوره : خانم مریم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
آموزش الکترونیکی
91400810
مدرس دوره : مهندس علی جوادی کیا
اطلاعات تکمیلی
مفاهیم ریاضی
91103234
مدرس دوره : دکتر خسرو داوودی
اطلاعات تکمیلی
بررسی و تحلیل ریاضی پایه ششم
91100313
مدرس دوره : خانم مریم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
بررسی و تحلیل فارسی دوره ششم ابتدایی
91000213
مدرس دوره : خانم مریم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
بررسی و تحلیل ریاضی دوره ابتدایی
91100316
مدرس دوره : دکتر خسرو داوودی
اطلاعات تکمیلی
آموزش مجازی
91401983
مدرس دوره : دکتر سعید ضرغامی-حمید احمد هدایت
اطلاعات تکمیلی
بررسی و تحلیل ریاضی دوره ابتدایی
91100316
مدرس دوره : دکتر خسرو داوودی
اطلاعات تکمیلی
دوره آشنایی با آزمون های روان شناختی هوش
91401316
مدرس دوره : خانم عزیزی
اطلاعات تکمیلی
دوره تخصصی پایه سوم ابتدایی
0
مدرس دوره : گروه مدرسان
اطلاعات تکمیلی
آزمون های روانشناختی - استعداد
91401320
مدرس دوره : مهدی نکویی
اطلاعات تکمیلی
آزمون های روانشناختی - استعداد
91401320
مدرس دوره : مهدی نکویی
اطلاعات تکمیلی
بررسی و تحلیل و روش تدریس ریاضی ششم
91100313
مدرس دوره : سحرکیانی
اطلاعات تکمیلی
بررسی و تحليل و روش تدريس فارسی اول
91000110
مدرس دوره : محسن طاهری،مهرانگیزسلمانی،داود مرآتی، حسن هاشم پور
اطلاعات تکمیلی
توسعه سواد خواندن
99505906
مدرس دوره : محرم نقی زاده
اطلاعات تکمیلی
توسعه سواد خواندن
99505906
مدرس دوره : محرم نقی زاده
اطلاعات تکمیلی
درس پژوهی
99506117
مدرس دوره : محرم نقی زاده
اطلاعات تکمیلی
درس پژوهی
99506117
مدرس دوره : محمد رضا سرکار آرانی
اطلاعات تکمیلی
آزمون های روانشناختی(استعداد)
91401320
مدرس دوره : مهدی نکویی
اطلاعات تکمیلی
نوآوری و کارآفرینی نوآوران آموزشی
99506446
مدرس دوره : عظیم محبی
اطلاعات تکمیلی
سازمان یادگیرنده
91400483
مدرس دوره : محرم نقی زاده
اطلاعات تکمیلی
سازمان یادگیرنده
91400483
مدرس دوره : محرم نقی زاده
اطلاعات تکمیلی
نوآوری و کارآفرینی نوآوران آموزشی
99506446
مدرس دوره : عظیم محبی
اطلاعات تکمیلی
توسعه سواد خواندن
99505906
مدرس دوره : محرم نقی زاده
اطلاعات تکمیلی