کارگاه دوره

كارگاه دوره‌ها، یك موقعیت یادگیری تعاملی حضوری هستند كه فراگیر می‌تواند علاوه بر شركت در كتاب دوره و فیلم دوره مربوطه با هماهنگی‌ها و اطلاع‌رسانی‌های مربوطه در كارگاه حضوری این دوره‌ها شركت نماید. كارگاه دوره‌ها زمانی اثرگذاری و یادگیری بیشتر به همراه خواهند داشت كه فراگیران كتاب‌های كارگاه دوره‌های مربوطه را مطالعه كرده باشند و با رویكرد یادگیری معكوس با مشاركت بیشتر در یك كارگاه حضوری در یك موقعیت یادگیری تعاملی بیشتر بیاموزند. فراگیران با توجه به اطلاع‌رسانی سازمان یا مدرسه مربوطه می‌توانند در كارگاه دوره‌های اعلام شده ثبت‌نام و بعد از برگزاری دوره و پس از كسب شایستگی لازم گواهینامه دوره مربوطه را دریافت نمایند.

فرم سفارش کارگاه دوره توسط مدارس و مراکز آموزشی توافق نامه برگزاری دوره
کارگاه دوره های برگزار شده
بررسی و تحلیل و روش تدریس ریاضی ششم
91100313
مدرس دوره : سحرکیانی
اطلاعات تکمیلی
بررسی و تحليل و روش تدريس فارسی اول
91000110
مدرس دوره : محسن طاهری،مهرانگیزسلمانی،داود مرآتی، حسن هاشم پور
اطلاعات تکمیلی
توسعه سواد خواندن
99505906
مدرس دوره : محرم نقی زاده
اطلاعات تکمیلی
توسعه سواد خواندن
99505906
مدرس دوره : محرم نقی زاده
اطلاعات تکمیلی
درس پژوهی
99506117
مدرس دوره : محرم نقی زاده
اطلاعات تکمیلی
درس پژوهی
99506117
مدرس دوره : محمد رضا سرکار آرانی
اطلاعات تکمیلی
آزمون های روانشناختی(استعداد)
91401320
مدرس دوره : مهدی نکویی
اطلاعات تکمیلی
نوآوری و کارآفرینی نوآوران آموزشی
99506446
مدرس دوره : عظیم محبی
اطلاعات تکمیلی
سازمان یادگیرنده
91400483
مدرس دوره : محرم نقی زاده
اطلاعات تکمیلی
سازمان یادگیرنده
91400483
مدرس دوره : محرم نقی زاده
اطلاعات تکمیلی
نوآوری و کارآفرینی نوآوران آموزشی
99506446
مدرس دوره : عظیم محبی
اطلاعات تکمیلی
توسعه سواد خواندن
99505906
مدرس دوره : محرم نقی زاده
اطلاعات تکمیلی