کتاب دوره

كتاب دوره‌ها یك موقعیت یادگیری مكتوب و تصویری هستند كه فراگیر می‌تواند با تهیه كتاب دوره مربوطه و مطالعه كتاب به همراه فیلم دوره پیوست كتاب دوره كه كد آن در پشت جلد كتاب حك شده است یك موقعیت یادگیری مكتوب و تصویری برای خود ایجاد نماید كتاب دوره‌ها علاوه بر مزیت مطالعه یك كتاب همه مزیت‌های یك فیلم دوره را نیز به همراه دارد. با تهیه یك كتاب دوره پرداخت بهای كتاب مربوطه فراگیری می‌تواند از همه مزایای مطالعه یك كتاب و یك فیلم دوره برخوردار گردد و در پایان فراگیر می‌تواند با شركت در آزمون‌های مستمر و نهایی به ارزیابی میزان یادگیری خود بپردازد و در صورت كسب شایستگی لازم در پایان دوره با تكمیل پروفایل گواهینامه دوره‌ها را دریافت نماید.

پین کد ورود به کتاب دوره